En aquest apartat trobaràs informació del teu interès.

Codi Deontològic del Grup ACM Espanya

Reflecteix els objectius generals definits pel Grup GACM Espanya (en consonància amb els de Crédit Mutuel Alliance Fédérale) respecte a qualitat de l'atenció al client, integritat, disciplina en l'execució d'operacions i compliment de la reglamentació.

Codi de Conducta del sector assegurador aprovat per l'AEPD, al qual GACM SEGUROS GENERALES està adherida

Codi de Conducta regulador del Tractament de Dades Personals en el Sistema comú d'Informació Històric d'Assegurances de l'Automòbil

GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., t'informa sobre el tractament de les teves dades personals en el Sistema d'Informació Històric d'Assegurances de l'Automòbil (SIHSA d'ara endavant).

 • El tractament de les dades personals incloses en SIHSA es porta a terme d'acord amb allò que estableix el Codi de Conducta Regulador del Tractament de Dades Personals en els Sistemes Comuns d'Informació del Sector Assegurador, promogut per UNESPA, al qual estem adherits i que complementa la normativa aplicable en protecció de dades personals per a aquest tractament.
 • Pots trobar tota la informació sobre SIHSA en les pàgines web d'UNESPA (www.unespa.es) i de TIREA (www.tirea.es), que disposen d'un espai habilitat i clarament visible dedicat al Codi de Conducta, en el qual pots accedir al seu contingut íntegre, que comprèn, entre d'altres, el llistat actualitzat de les Entitats Asseguradores que hi estan adherides en cada moment, el formulari de reclamacions previst en el procediment voluntari i gratuït de resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de protecció de dades relacionades amb els tractaments portats a terme a l'entorn de SIHSA per aquest Codi de Conducta, etc.
 • A més, el Codi de Conducta és accessible a la web de l'AEPD: www.aepd.es/es/documento/codigo-conducta-unespa-cc-0012-2019.pdf.
 • La informació de protecció de dades (1a capa) per a interessats derivada del contracte d'assegurança d'automòbil i SIHSA, segons consta en el contracte, és la següent:
  GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., comunica les dades històriques de les pòlisses i sinistres al Sistema d'Informació Històric d'Assegurances d'Automòbils, del qual és corresponsable del tractament. La seva finalitat és facilitar, en el moment de la subscripció del contracte, informació rigorosa i contrastada de les dades de sinistralitat mitjançant la posada en comú de la informació obtinguda a través de pòlisses i sinistres dels darrers cinc anys, en els termes expressats en la Llei de Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor. Per a l'exercici de drets de protecció de dades pots dirigir-te a TIREA, carretera de Las Rozas a El Escorial, km 0,3, 28231 Las Rozas (MADRID).

  Pots trobar la resta d'informació de protecció de dades (2a capa) a les webs d'UNESPA (www.unespa.es/que-hacemos/proteccion-datos-sector-asegurador/) i de TIREA (www.tirea.es).

KID

Document de Dades Fonamentals (KID) del producte d'assegurança de Vida Estalvi i Inversió (informació legal i precontractual del producte)

El document KID de dades fonamentals té per finalitat ajudar-te a comprendre la naturalesa, els riscos, els costos i els beneficis potencials del producte abans de subscriure'l. És un element clau d'assessorament precontractual en la distribució dels productes d'inversió basats en assegurances.

T'aconsellem la seva lectura per a la presa de decisió convenient en la contractació. A més, com veuràs a continuació, la llei obliga al fet que estigui publicat en la web.

El Reglament (UE) núm. 1286/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de novembre de 2014, sobre els documents de dades fonamentals relatives als productes d'inversió minorista vinculats i als productes d'inversió basats en assegurances, que regula aquest document KID i les seves normes de desenvolupament, obliga, a més, a la seva publicació en web.

Per això, aquí tens els documents de dades fonamentals KID dels productes de Vida Estalvi i Inversió:

Marc normatiu d'activitat asseguradora, reasseguradora i gestora de pensions

 • Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança.
 • Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, sobre l'accés a l'activitat d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici (Solvència II) (Text pertinent a l'efecte de l’EEE).
 • Reglament Delegat (UE) 2015/35 de la Comissió, de 10 d’octubre de 2014, pel qual es completa la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre l’accés a l’activitat d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici (Solvència II).
 • Reial decret llei, de 4 de febrer 2020, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals.
 • Directiva (UE) 2016/97 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de gener de 2016, sobre la distribució d’assegurances.
 • Reglament Delegat UE 2017-2358 sobre els requisits de control i governança dels productes aplicables a les empreses d’assegurança i als distribuïdors d’assegurances.
 • Reglament Delegat UE 2017/2359 de la Comissió, de 21 de setembre de 2017, sobre els requisits d'informació i les normes de conducta aplicables a la distribució de productes d’inversions basats en assegurances.
 • Ordre ECC/2316/2015 relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.
 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d’altres lleis complementàries.
 • Llei 20/2005, de 14 de novembre, sobre la creació del registre de contractes d’assegurances de cobertura de defunció.
 • Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.
 • Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de Plans i Fons de Pensions.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Reial decret llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació.
 • Reial decret 43/2021, de 26 de gener, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació.
 • Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i comerç electrònic.
 • Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de l’Estatut Legal del Consorci de Compensació d’Assegurances.

Aquest contingut no és exhaustiu, ja que hi ha més normativa aplicable.

La nostra activitat està molt regulada i supervisada: