Les informacions que trobaràs es refereixen a les entitats asseguradores i gestora de pensions del Grupo ACM Espanya:

 • AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.
 • GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
 • ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
 • AGRUPACIÓN PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A.U.

AGRUPACIÓ AMCI

Implicació a llarg termini de les asseguradores de vida del Grup ACM Espanya en inversió

Informació de la política d'implicació que descriu com s'implica l'entitat com a accionista en la seva estratègia d'inversió en accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un estat membre de la Unió Europea.

Informació amb caràcter anual sobre com han aplicat la política d'implicació a la qual es refereix l'apartat anterior, inclosa una descripció general del seu comportament en relació amb els seus drets de vot, una explicació de les votacions més importants en les quals hagi participat i, si escau, la utilització dels serveis d'assessors de vot.

Declaració de l'estratègia d'inversió a llarg termini de l'activitat d'assegurança de vida.

GACM SEGUROS GENERALES

Estat d'Informació no Financera (EINF)

Aquests estats d'informació no financera consolidat inclouen la informació necessària per comprendre l'evolució, els resultats i la situació de l'entitat i el grup, i l'impacte de la seva activitat, almennys, respecte a qüestions mediambientals i socials i respecte als drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, així com relatives al personal, incloses les mesures que, si escau, s'hagin adoptat per afavorir el principi d'igualtat de tractament i d'oportunitats entre dones i homes, la no discriminació i inclusió de les persones amb discapacitat i l'accessibilitat universal.

El 29 de desembre de 2018 el BOE va publicar la Llei 11/2018 d'Informació no Financera i Diversitat, amb la qual cosa es donava per finalitzat el procés de transposició a Espanya de la Directiva 2014/95/UE del Parlament Europeu.

L'Informe d'Estat d'Informació no Financera 2021 de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U, es considera complementari de l'informe que publica el Group des Assurances du Crédit Mutuel i hi incorpora els continguts de la normativa local i específics.

El contingut informa, entre d'altres, del model de negoci, polítiques, riscos, indicadors clau i informació significativa sobre qüestions socials, de drets humans, lluita contra la corrupció i el suborn. Tot això d'acord amb uns estàndards de report com el que estableix el Global Reporting Initiative (GRI).

ATLANTIS VIDA

Implicació a llarg termini de les asseguradores de vida del Grup ACM Espanya en inversió

Informació de la política d'implicació que descriu com s'implica l'entitat com a accionista en la seva estratègia d'inversió en accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un estat membre de la Unió Europea.

Informació amb caràcter anual sobre com han aplicat la política d'implicació a la qual es refereix l'apartat anterior, inclosa una descripció general del seu comportament en relació amb els seus drets de vot, una explicació de les votacions més importants en les quals hagi participat i, si escau, la utilització dels serveis d'assessors de vot.

Declaració de l'estratègia d'inversió a llarg termini de l'activitat d'assegurança de vida.

AGRUPACIÓN PENSIONES

Informació en matèria de sostenibilitat

La vocació inversora dels fons gestionats per la gestora AGRUPACIÓN PENSIONES, E.G.F.P., S.A.U., LEI 959800CNZ54K0JT8LC61 és atorgar al partícip una rendibilitat a mitjà/llarg termini en correspondència al risc assumit per una cartera d'inversió diversificada en actius mitjançant la selecció d'emissors partint de criteris ESG, E (Environment-Ambiental), S (Social) i G (Governança), que es tenen en compte a l'hora d'invertir en una empresa i dins del marc establert per la legislació vigent. El nostre objectiu mediambiental persegueix reduir la petjada de carboni de les nostres inversions en accions i bons. Busquem mesurar els principals impactes negatius en els plans ambientals i socials generats per les empreses en les quals invertim i la qualitat de les polítiques implementades per aquestes empreses per mitigar els seus efectes i excloure les inversions de les empreses amb qualificacions més baixes a través de l'anàlisi completa dels tres criteris ESG de les dades proporcionades per l'empresa Instutional Shareholder Services (ISS-oekom).

Els fons gestionats per la gestora AGRUPACIÓN PENSIONES, E.G.F.P., S.A.U. promouen característiques mediambientals o socials segons l'article 8 del Reglament UE 2019/2088 i tenen un compromís d'inversió sostenible d'un 50 % amb un objectiu mediambiental i social en activitats econòmiques que no poden considerar-se mediambientalment sostenibles segons la taxonomia de la UE i fa el seguiment dels indicadors de l'Annex I de les RTS 1288/2022:

 • Petjada de carboni.
 • Intensitat de gasos amb efecte d'hivernacle de les empreses en les quals inverteix.
 • Proporció d'inversions en empreses que s'han relacionat amb infraccions dels Principis del Pacte Mundial de l'ONU i les Línies Directrius de l'OCDE.
 • Proporció d'inversions en entitats sense política de drets humans.
 • Proporció d'inversions amb deficiències en les mesures adoptades per afrontar els incompliments de procediments i normes per a la lluita contra la corrupció i el suborn.Divulgació d'informació en matèria de sostenibilitat.

Informació sobre la política d'integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de presa de decisions d'inversió.

Informació sobre la coherència de la política de remuneració amb la integració dels riscos de sostenibilitat.

Marc normatiu

 • En govern corporatiu: Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • En divulgació: Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat i Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers. Reglament Delegat (UE) 2022/1288 de la Comissió, de 6 d'abril de 2022, que el complementa. Directiva (UE) 2022/2464 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2022, pel que respecta a la Presentació d'informació per part de les empreses (CSRD, en anglès).
 • En taxonomia: Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles.
 • En gestió de risc: Reglament Delegat (UE) 2015/35 de la Comissió, de 10 d’octubre de 2014, pel qual es completa la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre l’accés a l’activitat d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici i Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.
 • En àmbit social: Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.