Les informacions que trobaràs es refereixen a les entitats asseguradores i gestora de pensions del Grupo ACM Espanya:

  • AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.
  • GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
  • ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
  • AGRUPACIÓN PENSIONES, ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A.U.

AGRUPACIÓ AMCI

Implicació a llarg termini de les asseguradores de vida del Grup ACM Espanya en inversió

Informació de la política d'implicació que descriu com s'implica l'entitat com a accionista en la seva estratègia d'inversió en accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un estat membre de la Unió Europea.

Informació amb caràcter anual sobre com han aplicat la política d'implicació a la qual es refereix l'apartat anterior, inclosa una descripció general del seu comportament en relació amb els seus drets de vot, una explicació de les votacions més importants en les quals hagi participat i, si escau, la utilització dels serveis d'assessors de vot.

Declaració de l'estratègia d'inversió a llarg termini de l'activitat d'assegurança de vida.

GACM SEGUROS GENERALES

Estat d'Informació no Financera (EINF)

Aquests estats d'informació no financera consolidat inclouen la informació necessària per comprendre l'evolució, els resultats i la situació de l'entitat i el grup, i l'impacte de la seva activitat, almennys, respecte a qüestions mediambientals i socials i respecte als drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, així com relatives al personal, incloses les mesures que, si escau, s'hagin adoptat per afavorir el principi d'igualtat de tractament i d'oportunitats entre dones i homes, la no discriminació i inclusió de les persones amb discapacitat i l'accessibilitat universal.

El 29 de desembre de 2018 el BOE va publicar la Llei 11/2018 d'Informació no Financera i Diversitat, amb la qual cosa es donava per finalitzat el procés de transposició a Espanya de la Directiva 2014/95/UE del Parlament Europeu.

L'Informe d'Estat d'Informació no Financera 2023 de GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U, es considera complementari de l'informe que publica AXA SA i hi incorpora els continguts de la normativa local i específics.

El contingut informa, entre d'altres, del model de negoci, polítiques, riscos, indicadors clau i informació significativa sobre qüestions socials, de drets humans, lluita contra la corrupció i el suborn. Tot això d'acord amb uns estàndards de report com el que estableix el Global Reporting Initiative (GRI).

ATLANTIS VIDA

Implicació a llarg termini de les asseguradores de vida del Grup ACM Espanya en inversió

Informació de la política d'implicació que descriu com s'implica l'entitat com a accionista en la seva estratègia d'inversió en accions de societats que estiguin admeses a negociació en un mercat regulat que estigui situat o operi en un estat membre de la Unió Europea.

Informació amb caràcter anual sobre com han aplicat la política d'implicació a la qual es refereix l'apartat anterior, inclosa una descripció general del seu comportament en relació amb els seus drets de vot, una explicació de les votacions més importants en les quals hagi participat i, si escau, la utilització dels serveis d'assessors de vot.

Declaració de l'estratègia d'inversió a llarg termini de l'activitat d'assegurança de vida.

AGRUPACIÓN PENSIONES

Informació relativa a la mobilització dels Plans de Pensions

Som en ple creixement i canvi per millorar i construir un nou Grup assegurador i de previsió integrat al Grup AXA.

Com a resultat d'aquest procés d'integració, al novembre de 2023 va tenir lloc la mobilització dels Plans de Pensions gestionats per AGRUPACIÓN PENSIONES, E.G.F.P., S.A.U., als Plans de Pensions equivalents gestionats per AXA PENSIONES, S.A., E.G.F.P., que té una gran experiència de gestió d'inversió.

La gestora AXA PENSIONES, S.A, E.G.F.P. integra criteris d'inversió socialment responsable en la gestió amb: les exclusions sectorials, les mètriques de puntuació ASG i de petjada de carboni, i la compra d'actius verds, fent un mínim d'entre el 5 i el 10 % (depenent del pla) d'inversions sostenibles, contribuint d'aquesta manera a combatre el canvi climàtic, la qual cosa n'ha permès la classificació en virtut de l'article 8 del Reglament de divulgació en matèria de finances sostenibles de la UE (SFDR).

Per a més informació en matèria de sostenibilitat, clica aquí.

Marc normatiu

  • En govern corporatiu: Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
  • En divulgació: Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat i Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers. Reglament Delegat (UE) 2022/1288 de la Comissió, de 6 d'abril de 2022, que el complementa. Directiva (UE) 2022/2464 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2022, pel que respecta a la Presentació d'informació per part de les empreses (CSRD, en anglès).
  • En taxonomia: Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles.
  • En gestió de risc: Reglament Delegat (UE) 2015/35 de la Comissió, de 10 d’octubre de 2014, pel qual es completa la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre l’accés a l’activitat d’assegurança i de reassegurança i el seu exercici i Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.
  • En àmbit social: Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.