Passi el que passi, estem amb tu

Una assegurança d'accidents no evita els accidents, és clar, però evita les conseqüències econòmiques negatives.

QUÈ ÉS

QUÈ ÉS EXACTAMENT L'ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS?

Assegurança d'accidents amb un ampli ventall de cobertures per a triar i així adaptar-lo a les teves necessitats personals.

L'Assegurança d'Accidents Personals és una assegurança de defunció per accident amb moltes garanties complementàries optatives, la qual cosa permet personalitzar la pòlissa segons les seves necessitats.

REVALORACIÓ ANUAL AUTOMÀTICA

Llevat de declaració expressa del prenedor, al venciment de cada anualitat d'assegurança, els valors assignats a les sumes assegurades es revaloraran automàticament mitjançant l'aplicació d'un dels següents mètodes:

 • Sistema variable, en funció de les variacions de l'IPC. Aquest serà emprat per defecte.
 • De forma anual acumulativa d'acord amb el percentatge indicat pel prenedor, amb un màxim d'un 5% anual.

La tarificació es realitza principalment en funció de la professió de l'assegurat.

QUI POT CONTRACTAR LES NOSTRES ASSEGURANCES D'ACCIDENTS

Qualsevol persona física resident a Espanya, l'edat de la qual estigui compresa entre els 14 i els 65 anys.

QUINES PERSONES NO PODEN SER ASSEGURATS

Les persones menors de 14 anys per als riscos de mort i d'incapacitat temporal i per a tots els riscos els qui estiguin afectats de ceguesa o forta miopia (més de 12 diòptries), sordesa completa, paràlisi, epilèpsia, apoplexia, diabetis, malalties de la medul·la espinal, hemofília, encefalitis letàrgica, alienació mental, alcoholisme, toxicomania i, en general, qualsevol lesió, malaltia crònica o minusvalidesa física o psíquica.

QUÈ COBREIX

COBERTURA BÀSICA

Mort per accident.

COBERTURES ADDICIONALS OPTATIVES

 • Defunció per infart de miocardi.
 • Vessament cerebral (requereix haver contractat la garantia de defunció per infart de miocardi).
 • Invalidesa permanent per accident, amb tres modalitats de contractació: barem del 100% i barems progressius al 225% i 350%. l'Entitat Asseguradora pagarà a l'Assegurat la prestació que, correspongui al seu grau d'invalidesa i a la modalitat subscrita. El grau d'invalidesa es determina exclusivament, segons el barem de la pòlissa que atorga un percentatge aplicable al capital subscrit.
 • Capital addicional per invalidesa en accident de circulació.
 • Capital addicional per defunció en accident de circulació.
 • Incapacitat temporal per accident: fins a un any, a comptar des de la data del sinistre (inclòs el període de franquícia).
 • Dieta complementària per hospitalització a causa d'un accident: durant 365 dies.
 • Despeses d'assistència sanitària com a conseqüència d'un accident.
 • Assistència en viatge.

FRANQUÍCIES

S'aplicaran exclusivament en la garantia complementària d'incapacitat temporal per accident. El prenedor determinarà una de les següents franquícies: 7, 15 o 30 dies.

DURADA DE L'ASSEGURANÇA

L'assegurança serà anual renovable fins a l'anualitat d'assegurança en què l'assegurat compleixi els 65 anys d'edat.

PERÍODE DE CARÈNCIA

No s'aplica.

Assegurada per AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (NIF A-65782807, Registre DGSFP C-0790, amb domicili social a la carretera de Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona).