Consulta la Política de Protecció de Dades que t'interessi.

Tomamos impulso

Política de Privacitat Tomamos impulso

TARGOBANK i Grup ACM Espanya volen informar als seus clients, prenedors, assegurats, beneficiaris i als usuaris en general de “Tomamos impulso (TARGOBANK – AGRUPACIÓ – ATLANTIS)" (d’ara endavant, ens referirem a qualssevol d’aquests com a l’“usuari” o l’“interessat”) sobre la Política de privacitat, per complir amb el dret d’informació que el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, reconeixen a tots els interessats.

Aquesta Política de privacitat s’aplica amb caràcter general a totes les pàgines web, aplicacions per a dispositius mòbils, serveis d’atenció multicanal o qualsevol altre canal de comunicació de "Tomamos impulso (TARGOBANK – AGRUPACIÓ – ATLANTIS)" habilitat per TARGOBANK i el Grup ACM Espanya.

Sens perjudici d’això darrer, algunes aplicacions i serveis que oferim poden disposar de polítiques de protecció de dades personals específiques que complementin aquesta.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les dades personals de l’usuari són les entitats amb què aquest manté una relació comercial i/o contractual.

Per tant, en funció del tipus de consulta, gestió o contractació que faci l’usuari, el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari pot ser una o diverses de les societats següents:

 • TARGOBANK, S.A.U.
 • AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.
 • GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
 • ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
  (d’ara endavant, ens referirem a qualssevol de les entitats asseguradores, indistintament i separada, com l’“Entitat Asseguradora” o, conjuntament, com les “Entitats Asseguradores”).
 • TARGOPENSIONES, E.G.F.P., S.A.U.
  (d’ara endavant, ens hi referirem com a “Entitat Gestora de Fons de Pensions”).

D’ara endavant, ens referirem, de manera conjunta, a les Entitats Asseguradores i l’Entitat Gestora de Fons de Pensions com a “Grup ACM Espanya”.

Per què i per a què tractem les seves dades personals?

A continuació, es detallen les principals finalitats del tractament de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris a través de qualsevol dels canals de comunicació habituals de TARGOBANK i el Grup ACM Espanya:

(1) Atenció i tramitació de consultes i gestions d’usuaris:

En el cas que l’usuari sol·liciti qualsevol tipus d’informació o gestió sobre productes i serveis de TARGOBANK o el Grup ACM Espanya pels canals o mitjans habilitats a l’efecte (xat, formularis web, formularis de tarifació, etc.), l’entitat responsable tractarà les dades facilitades amb la finalitat de contactar amb l’usuari i poder gestionar la sol·licitud.

(2) Distribució, formalització, desenvolupament i execució del contracte o aplicació de mesures precontractuals:

 • (2.1) Contracte de productes bancaris i d’inversió:
  En el cas que l’usuari demani la contractació, o sigui client, d’un producte o servei bancari o d’inversió, TARGOBANK en tractarà les dades personals facilitades d’acord amb el que preveu la seva Política de protecció de dades personals de clients, que poden consultar aquí.
 • (2.2) Contracte d’assegurança:
  En el cas que l’usuari demani la contractació, o sigui client, d’un producte d’assegurança, l’Entitat Asseguradora amb què l’usuari formalitzi, o hagi formalitzat, el contracte tractarà les seves dades personals d’acord amb allò que es preveu en la Política de protecció de dades personals de clients del Grup ACM Espanya, que es pot consultar aquí.
  • (2.2.1) Comunicació de dades al Sistema d'Informació Històric d'Assegurances de l'Automòbil (SIHSA)
   En el cas que l'usuari sigui client o vulgui contractar una assegurança del ram d'auto, GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. comunica les dades històriques de les pòlisses i sinistres al SIHSA, del qual és corresponsable del tractament. La seva finalitat és facilitar, en el moment de la subscripció del contracte, informació rigorosa i contrastada de les dades de sinistralitat mitjançant la posada en comú de la informació obtinguda a través de pòlisses i sinistres dels darrers cinc anys, en els termes expressats en la Llei de Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor.
   Per a l'exercici de drets de protecció de dades pots dirigir-te a TIREA, carretera de Las Rozas a El Escorial, km 0,3, 28231 Las Rozas (Madrid).
   Pots trobar la resta d'informació de protecció de dades a les webs d’UNESPA (www.unespa.es/que-hacemos/proteccion-datos-sector-asegurador/) i de TIREA (www.tirea.es).
 • (2.3) Plans de pensions:
  En el cas que l’usuari demani la contractació, o sigui client, d’un pla de pensions, l’Entitat Gestora de Fons de Pensions tractarà les seves dades personals d’acord amb allò que es preveu en la Política de protecció de dades personals de clients de l’Entitat Gestora de Fons de Pensions, que es pot consultar aquí.

(3) Contractar a distància productes i serveis que ofereixen TARGOBANK i el Grup ACM Espanya:

En el supòsit que un usuari vulgui contractar a distància productes i serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web o al centre d’atenció multicanal de Tomamos impulso, TARGOBANK i/o Grup ACM Espanya (en funció de quina sigui l’entitat amb què l’usuari formalitzi el contracte) tractarà les seves dades amb les finalitats descrites en l’apartat 2 anterior.

(4) Servei de Banca-Assegurances a Distància:

En el supòsit que l’usuari sigui client de TARGOBANK i/o Grup ACM Espanya i del servei de Banca-Assegurances a Distància, les companyies amb les quals el client mantingui una relació contractual tractaran les dades personals facilitades a través d’aquest entorn, amb la finalitat de gestionar l’alta de l’usuari a aquest servei, així com de garantir l’accés i l’ús de les diferents funcionalitats que ofereix (gestió dels productes i/o serveis contractats, atenció de sol·licituds de contractació de productes i/o serveis, missatgeria interna, etc.).

Els usuaris poden consultar la resta d’informació addicional sobre aquest tractament de dades personals a les Condicions Generals del servei de Banca-Assegurances a Distància disponibles en l’espai personal de l'àrea de clients.

(5) Procés d’alta i realització de gestions a través de l’accés a l’àrea privada “e-Medic”:

Si l’usuari és un professional sanitari i s’enregistra a la plataforma tecnològica del professional sanitari d’Agrupació (“e-Medic”), l’Entitat Asseguradora AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. tractarà les dades facilitades amb la finalitat de tramitar el procés d’alta en aquest espai i gestionar els serveis que ofereix.

Els professionals sanitaris poden consultar la resta d’informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals en les Condicions Generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquesta plataforma a l’espai personal e-Medic.

(6) Procés d’alta i realització de gestions a través de l’àrea privada “Col·laboradors” i “e-Mediador”:

Si l’usuari és col·laborador de TARGOBANK o mediador del Grup ACM Espanya en la comercialització de productes de banca-assegurances-serveis Tomamos impulso, l’entitat amb la qual l’usuari col·labora tractarà les seves dades amb la finalitat de tramitar el procés d’alta en aquest espai i gestionar els serveis que ofereix.

(7) Procés d’alta i realització de gestions a través de l’àrea privada “Confirming”:

En el supòsit que l’usuari hagi contractat un servei de confirmació de pagaments amb TARGOBANK, les seves dades personals i les dels seus proveïdors amb accés a aquesta àrea privada, TARGOBANK les tractarà amb la finalitat de poder atendre correctament les gestions pròpies d’aquest servei.

Els usuaris i proveïdors d’aquest servei poden consultar la resta d’informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals aquí.

(8) Canal ètic de denúncies del Grup ACM Espanya i altres empreses del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale:

Si l’usuari vol denunciar, a través del canal habilitat a l’efecte, un fet il·lícit que s’hagi produït en el si de l’activitat del Grup ACM Espanya o d’altres empreses del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la companyia denunciada, com a responsable del tractament, tractarà les dades facilitades amb la finalitat de gestionar el sistema d’informació del canal ètic de denúncies i, si escau, tramitarà i resoldrà la denúncia rebuda.

Els usuaris poden consultar la resta d’informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals aquí.

(9) Oficina de l’accionista d’Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances S.A. (“Agrupació”):

En el supòsit que l’usuari sigui accionista d’Agrupació i demani, a través de qualssevol dels canals de comunicació habituals de l’Entitat Asseguradora (correu postal, telèfon, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de missatgeria instantània equivalent), qualsevol tipus d’informació o fer qualsevol gestió relacionada amb les accions de la seva titularitat, l’Entitat Asseguradora tractarà les seves dades amb la finalitat de poder atendre correctament aquesta sol·licitud (per exemple, l’enviament d’informació sobre processos de compravenda; la gestió de la participació a les juntes generals; l’enviament de certificats de titularitat d’accions, certificats fiscals; etc.).

(10) Participació en sortejos o altres accions promocionals de Tomamos impulso (TARGOBANK – AGRUPACIÓ – ATLANTIS):

En el supòsit que l’usuari participi en algun sorteig o una altra acció promocional de “Tomamos impulso (TARGOBANK – AGRUPACIÓ – ATLANTIS)”, TARGOBANK tractarà les seves dades amb la finalitat de censar-lo en el seu sistema d’informació per gestionar la participació en aquesta acció així com per enviar-li comunicacions comercials, a través de qualsevol mitjà (inclosos els electrònics), sobre productes de banca, assegurances i serveis propis del grup d’empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale i de terceres empreses col·laboradores que pertanyin als sectors d’activitat descrits en l’apartat 11.2.

Els usuaris poden consultar la resta d’informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals en la Política de protecció de dades personals d’inici de la relació comercial amb TARGOBANK que es pot consultar aquí.

(11) Finalitats informatives, comercials i contractuals:

 • (11.1) Enviament de butlletins electrònics i de publicitat pròpia:
  En el cas que l’usuari ja sigui client de TARGOBANK o del Grup ACM Espanya, i sempre que no s’hi hagi oposat expressament, l’entitat de la qual és client podrà enviar-li, com a responsable del tractament, butlletins electrònics amb continguts que poden ser del seu interès i comunicacions comercials a través de qualsevol mitjà (inclosos els electrònics) sobre productes propis similars als contractats, tot d’acord amb les polítiques de protecció de dades personals de clients respectives que es referencien en l’apartat 2 d’aquesta Política.
 • (11.2) Realització d’accions o enviament de comunicacions comercials i/o publicitàries sobre ofertes de banca, assegurances i serveis:
  Sempre que l’usuari hagi estat informat prèviament i n’hagi donat el consentiment exprés, TARGOBANK i/o el Grup ACM Espanya podran tractar les seves dades amb la finalitat de dur a terme accions o enviar-li comunicacions comercials i/o publicitàries, a través de qualsevol mitjà (fins i tot els electrònics) sobre productes de banca, assegurances i serveis propis, del grup d’empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale i de terceres empreses col·laboradores que pertanyen als sectors d’activitat següents: financer (bancari, assegurances i inversió), sanitari i de salut, immobiliari, automoció, gran consum (seguretat, electrònica, informàtica, llar), oci, telecomunicacions i tecnologia, comerç electrònic, formació, educació i ocupació, consultoria i assessorament jurídic, estadístiques i enquestes, beneficis socials i organitzacions no governamentals.
 • (11.3) Comunicació de dades personals al grup d’empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale:
  Sempre que l’usuari n’hagi estat informat prèviament i n’hagi donat el consentiment exprés, TARGOBANK i/o el Grup ACM Espanya poden comunicar les seves dades al grup d’empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale per informar-lo, a través de qualsevol mitjà (fins i tot els electrònics), sobre els productes i serveis propis i per facilitar la contractació dels productes o serveis que ofereix aquest grup.

(12) Subscripció al butlletí d’informació de Tomamos impulso:

En cas que l’usuari se subscrigui al butlletí de Tomamos impulso, TARGOBANK tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar aquesta subscripció i enviar-li periòdicament informació sobre notícies d’actualitat publicades al nostre blog i sobre productes de banca, assegurances i serveis comercialitzats per TARGOBANK.

Quina legitimitat té el responsable del tractament per tractar les seves dades personals?

Les bases legals que legitimen TARGOBANK i el Grup ACM Espanya per tractar les seves dades personals són les que es detallen tot seguit segons quin en sigui el tractament:

Execució del contracte i aplicació de mesures precontractuals:

S’aplica quan el tractament de les dades de l’usuari sigui necessari per distribuir, formalitzar, gestionar i executar el contracte de productes bancaris i d’inversions, d’assegurances i/o del pla de pensions, de la prestació dels serveis vinculats i per fer qualsevol gestió prèvia relacionada amb l’inici de la relació comercial i/o contractual amb TARGOBANK i/o el Grup ACM Espanya.

El compliment d’obligacions legals:

S’aplica quan el tractament de les dades de l’usuari per part del responsable del tractament es fonamenta en el compliment d’alguna obligació legal.

Interès legítim:

Són els tractaments que TARGOBANK i/o el Grup ACM Espanya duen a terme sempre que els seus interessos (o els de tercers) prevalguin als interessos o els drets i llibertats de l’interessat, tenint en compte la seva expectativa raonable basada en la relació amb l’entitat.

Alguns d’aquests tractaments consisteixen en l’enviament de comunicacions comercials, a través de qualsevol mitjà, fins i tot electrònic, sobre productes i serveis propis similars als que ha contractat amb TARGOBANK i/o el Grup ACM Espanya, la comunicació de dades a empreses del grup per optimitzar i centralitzar els recursos administratius i informàtics compartits; les cessions de cartera, fusions, escissions, transformacions, etc., la reutilització de la informació mitjançant anàlisis estadístiques a través d’un perfil anònim, la realització d’enquestes de qualitat i satisfacció, d’accions de fidelització, a través de qualsevol canal de comunicació (inclosos els electrònics) com ara felicitacions, enviament d’obsequis, codis de descompte o altres accions anàlogues.

L’interessat pot demanar, si escau, l’oposició als tractaments basats en l’interès legítim adreçant-se a l’entitat responsable del tractament de les seves dades a través de qualsevol dels canals descrits en l’apartat “On es pot adreçar per fer reclamacions?” d’aquesta Política.

Interès públic:

El Grup ACM Espanya i altres empreses del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale poden tractar les dades dels usuaris en compliment d’una missió duta a terme en interès públic, amb la finalitat de gestionar les denúncies rebudes mitjançant el canal ètic de denúncies.

Consentiment:

Són els tractaments per als quals TARGOBANK i/o el Grup ACM Espanya necessiten l’autorització de l’usuari per poder dur-los a terme, com ara la subscripció al butlletí d’informació de Tomamos impulso, la realització d’accions o l’enviament de comunicacions comercials i/o publicitàries de productes i serveis del grup d’empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale i de terceres empreses col·laboradores, o per cedir les seves dades a empreses del grup amb finalitats comercials o contractuals.

Durant quant temps conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades per contractar qualsevol dels productes o serveis que comercialitza TARGOBANK i/o les entitats del Grup ACM Espanya es conserven i tracten durant tota la vigència del contracte amb les finalitats que s’hi descriuen, i en vèncer el contracte, el responsable del tractament (en funció de les companyies amb què l’usuari hagi fet contractes) les conserva durant els terminis de prescripció de les obligacions legals que exigeixen les entitats esmentades d’acord amb la normativa vigent en cada moment.

Les dades obtingudes a través del canal ètic de denúncies es conserven únicament durant el temps imprescindible per decidir si és procedent començar una investigació sobre els fets denunciats, en tot cas, transcorreguts tres (3) mesos des de la introducció de les dades es procedeix a suprimir-les del sistema de denúncies.

Pel que fa a les dades personals de l’usuari facilitades per a altres finalitats diferents a les vinculades amb el contracte o el canal ètic de denúncies abans esmentades, es tracten fins que deixen de ser necessàries per a la finalitat per la qual s’havien recollit i hi hagi un interès mutu, o bé fins que l’interessat s’oposi expressament al tractament, el que passi primer.

Una vegada vençuts els terminis de prescripció esmentats, les dades de l’usuari s’eliminen de manera definitiva i confidencial.

Qui són els destinataris principals de les seves dades personals?

Les dades que ens facilita l’usuari es poden comunicar o hi poden tenir accés:

 • Empreses del Grup ACM Espanya respecte de les quals TARGOBANK actua com a operador de bancassegurances vinculat i com a comercialitzador de plans de pensions, per aplicar les mesures precontractuals que, si escau, siguin necessàries en cada moment, així com per garantir la contractació efectiva dels productes i serveis que ofereixen.
 • TARGOBANK, S.A.U. i altres mediadors i prestadors de servei que actuen com a encarregats del tractament de dades de qualsevol de les entitats del Grup ACM Espanya amb què l’usuari hagi formalitzat un contracte.
 • Entitats coasseguradores i reasseguradores de l’Entitat Asseguradora amb què, si s’escau, l’usuari hagi contractat una pòlissa d’assegurança.
 • Entitats Asseguradores, associacions o organismes públics o privats relacionats amb el sector assegurador (com, per exemple, UNESPA).
 • Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, S.A. i BNP Paribas Securities Services, entitats promotora i dipositària, respectivament, del pla de pensions que, si s’escau, l’usuari hagi contractat. La Política sobre el tractament de les seves dades personals per part de l’entitat dipositària dels fons de pensions pot consultar-la a la pàgina web www.bnpparibas.es.
 • Organismes públics i autoritats competents en general.
 • Grup d’empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale amb negoci a Espanya per a finalitats relacionades amb el compliment d’obligacions de supervisió o de gestió centralitzada de recursos administratius i informàtics interns compartits.

Els usuaris que contractin algun dels productes o serveis de TARGOBANK o el Grup ACM Espanya poden consultar la resta d’informació relativa als destinataris de dades a la Política de protecció de dades personals de clients corresponent, descrites a l’apartat 2 d’aquesta Política.

Quins drets té quan ens facilita les seves dades personals?

La normativa vigent li permet exercir els drets que es detallen a continuació per a la protecció de les seves dades personals respecte dels tractaments esmentats:

 • Dret d’accés: permet a l'interessat d'adreçar-se al responsable del tractament per saber si en gestiona les dades o no i, si s’escau, per obtenir-ne certa informació que s'hi relaciona (finalitats del tractament, categories de les dades tractades, origen de les dades i termini previst per conservar-les).
 • Dret de rectificació: permet a l'interessat de demanar al responsable del tractament que modifiqui les seves dades personals, quan són inexactes o no responen a la situació real de l'interessat, o que les completi si tenen mancances.
 • Dret d’oposició: permet a l'interessat d'oposar-se a deixar que el responsable faci el tractament de les dades personals quan: (i) es fonamenti en l'interès legítim del responsable o (ii) tingui com a finalitat el màrqueting directe, incloent-hi, en tots dos casos, l'elaboració de perfils.
 • Dret de supressió: permet a l'interessat de demanar al responsable que suprimeixi les seves dades personals, quan hi concorren certes circumstàncies i, per tant, no es pot considerar un dret il·limitat.
 • Dret de portabilitat: permet a l'interessat de tenir més control sobre les dades personals, de manera que, quan se'n fa el tractament per mitjans automatitzats i es legitima amb el consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte, pot demanar al responsable de rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable o de transmetre-les per un sistema segur a un altre responsable del tractament.

On es pot adreçar per fer reclamacions?

Per exercir cap d'aquests drets, l’interessat ha d’enviar una comunicació escrita amb la referència "Protecció de dades", que l’identifiqui degudament i que especifiqui de quina mena de sol·licitud es tracta. Només se sol·licitarà acompanyar-la d'una còpia del document nacional d'identitat o d'un document acreditatiu anàleg (NIE, passaport, etc.) quan l’entitat ho necessiti inequívocament per tal de verificar-ne la identitat. Per trametre la comunicació amb la sol·licitud d'exercici de drets, TARGOBANK i el Grup ACM Espanya posen a la vostra disposició els canals de comunicació següents:

Per a clients o altres usuaris de TARGOBANK:

 • Adreça postal: Carrer Ramírez de Arellano, 29. Codi postal 28043 de Madrid.
 • Adreça de correu electrònic: dpotbe@targobank.es

Per a clients o altres usuaris del Grup ACM Espanya:

Per acabar, informem als interessats que tenen dreta a presentar qualsevol reclamació a l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: c/ Jorge Juan, 6. 28001 de Madrid www.aepd.es) relacionada amb el tractament de les seves dades personals o el bon exercici dels drets reconeguts per la normativa vigent.

Informació a tercers

En el cas que l’usuari faciliti informació relativa a tercers per contractar o fer una consulta sobre qualsevol dels nostres productes o serveis, ha d’haver informat prèviament aquestes persones sobre els termes i condicions que recull aquesta Política de privacitat i, si escau, fins i tot haver-ne obtingut el consentiment i informar-los sobre la finalitat a què es destinaran les seves dades i la manera d’exercir els seus drets legals.

Seguretat

TARGOBANK i el Grup ACM Espanya prenen mesures tècniques i organitzatives per protegir les dades personals que tracta i garantir un grau de seguretat adequat i raonable en relació amb els riscos que puguin tenir el tractament i la naturalesa de les dades personals. No obstant això, avui en dia no es pot garantir una absoluta seguretat en les comunicacions d’Internet. Per això, en el cas que els nostres usuaris sàpiguen que s’ha produït un presumpte fet o acció irregular en matèria de seguretat dels sistemes d’informació o dades personals (en qualsevol suport) ens ho poden comunicar mitjançant el formulari de comunicació d’incidents de seguretat de dades personals, que posem a la seva disposició aquí.

Canvis en la Política de privacitat

TARGOBANK i el Grup ACM Espanya es reserven el dret d’actualitzar en qualsevol moment el contingut d’aquesta Política per adaptar-la a les noves circumstàncies comercials, normatives i tecnològiques que puguin influir en el tractament de les dades personals dels usuaris durant la relació establerta.

Quan es produeixin aquestes actualitzacions, TARGOBANK i el Grup ACM Espanya adoptaran les mesures necessàries per comunicar als usuaris la nova versió de la Política mitjançant els diversos canals de comunicació utilitzats per aquestes entitats (pàgina web, servei de Banca-Assegurances a Distància, aplicació mòbil, correu electrònic, SMS, etc.), amb la qual cosa es garanteix el dret d’informació sobre el tractament i la protecció de les seves dades personals.

© Tomamos impulso – gener del 2022

Relació comercial

Política d'entrada en relació comercial TARGOBANK

TARGOBANK i Grup ACM Espanya formen part integrant del grup internacional Crédit Mutuel Alliance Fédérale, un dels líders del sector bancassegurances a França.

Com a part d’aquest grup, TARGOBANK ofereix als clients tant productes i serveis de banca i inversió, com d’assegurances i plans de pensions, en la condició d’operador de bancassegurances vinculat i comercialitzador de plans de pensions del Grup ACM Espanya (integrat per AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. i TARGOPENSIONES, E.G.F.P., S.A.U.).

A més, fruit de la relació de col·laboració que mantenim amb terceres entitats que presten serveis, TARGOBANK vol facilitar als clients informació relativa a condicions avantatjoses en productes i serveis de tercers.

Així, si contractes un préstec per a l’adquisició d’un habitatge amb TARGOBANK, et podem oferir, de manera integrada i en condicions més avantatjoses, productes del Grup ACM Espanya (com ara una assegurança de la llar) i de tercers col·laboradors (com poden ser els de mudances, alarma, telecomunicacions, etc.).

Amb la finalitat de poder facilitar-te tota aquesta informació de manera personalitzada, cal que coneguis aquesta política i ens donis el consentiment per dur a terme els tractaments de dades que detallem a continuació:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

TARGOBANK S.A.U (d'ara endavant, TARGOBANK) amb domicili al c/ Ramírez de Arellano 29, 28043 de Madrid, és el responsable del tractament de les dades personals que et sol·licitem per establir la relació comercial i el desenvolupament de les finalitats de tractament que s’identifiquen a continuació.

TARGOBANK ha nomenat un delegat de protecció de dades personals, amb qui es pot contactar per resoldre dubtes o qüestions relatives al tractament i la protecció de les dades personals, com també a allò que disposa aquesta Política, per mitjà d'aquesta adreça electrònica: dpotbe@targobank.es.

ORIGEN I CATEGORIES DE DADES OBJECTE DE TRACTAMENT:

Per garantir l’inici de la relació comercial amb TARGOBANK, cal que ens facilitis una sèrie de dades identificatives i de contacte a través dels canals habilitats a l’efecte (canals digitals, presencials o telefònics). En cas que no s’aportin aquestes dades, no es podran desenvolupar les finalitats de tractament de les quals t’informem a continuació i no es podrà establir la relació comercial amb tu.

En els supòsits que la relació comercial amb tu comporti la contractació d’algun dels productes o serveis comercialitzats per TARGOBANK, et podrem sol·licitar dades personals addicionals per garantir la contractació esmentada com, per exemple, dades socioeconòmiques, dades professionals i detalls d’ocupació, característiques personals, circumstàncies socials, etc. Aquestes dades addicionals es tracten d’acord amb la Política de protecció de dades personals de clients de TARGOBANK i, si escau, de les empreses del Grup ACM Espanya.

Des de TARGOBANK et demanem que mantinguis les dades actualitzades degudament per garantir que en tot moment les dades que tractem siguin veraces, completes, exactes i actualitzades. Si les modifiques, ens ho has de comunicar sense dilació perquè estiguem al corrent de la teva situació actual.

LES FINALITATS DE TRACTAMENT ES FONAMENTEN EN:

TARGOBANK tracta les dades personals identificades en l’apartat anterior per assolir les finalitats següents en funció de la base legitimadora que correspon a cada una d’aquestes finalitats:

(i) EXECUCIÓ DEL CONTRACTE O APLICACIÓ DE MESURES PRECONTRACTUALS

Són els tractaments que calen per garantir l’inici de la relació comercial i, si escau, per portar a terme la contractació de productes i serveis. Segons aquesta legitimació, TARGOBANK pot dur a terme les finalitats de tractament següents:

 • Censar les dades personals que ens has facilitat a l’inici de la relació comercial, en els sistemes d’informació utilitzats per TARGOBANK amb la finalitat de donar d’alta l’expedient comercial, protegir els principals canals de contacte i gestió de la relació comercial (correu electrònic i número de mòbil), identificar les teves preferències de contacte en relació amb els canals de comunicació utilitzats per TARGOBANK (correu postal, telèfon fix, telèfon mòbil, correu electrònic, SMS).
 • Garantir la teva identificació i atendre’t de manera personalitzada quan contestem les sol·licituds d’informació que ens facis arribar a través de qualsevol dels canals habilitats a l’efecte (presencials, digitals i/o telefònics) en relació amb el catàleg de productes i serveis comercialitzats per TARGOBANK.
 • Si escau, garantir el procés de contractació correcte de tots els productes bancaris, d’inversió i d’assegurances, així com la resta de productes o serveis de diversa índole que ofereixin terceres empreses col·laboradores amb les quals TARGOBANK actuï com a agent comercial, que en cada moment formin part de la seva cartera de productes i/o serveis.
  Per portar a terme aquesta finalitat, TARGOBANK pot recollir informació addicional directament de tu o fins i tot de fonts externes, tal com s’especifica en la Política de protecció de dades personals de clients de TARGOBANK, en la Política de protecció de dades personals de clients de les empreses asseguradores i de plans de pensions del Grup ACM Espanya i, si escau, en la Política de protecció de dades personals de terceres empreses amb les quals hi hagi acords de col·laboració.

(ii) CONSENTIMENT

Són els tractaments per als qual TARGOBANK et demana un consentiment exprés, lliure i informat per poder portar-los a terme. T’informem que pots retirar aquest consentiment en qualsevol moment, seguint les instruccions de l’apartat relatiu a l’exercici de drets reconeguts per la normativa vigent, sense que aquest fet afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ o a la seva retirada.

En virtut de l’anterior, amb motiu de l’inici de la relació comercial amb tu, TARGOBANK tractarà les teves dades personals per portar a terme accions publicitàries i comercials de diversa índole, tal com t’expliquem a continuació:

 • L’enviament per part de TARGOBANK d’informació comercial genèrica sobre productes i serveis propis, d’empreses del Grup ACM Espanya i de terceres empreses col·laboradores que pertanyen als sectors d’activitat següents: financer (bancari, assegurances i inversió), sanitari i de salut, immobiliari, automoció, gran consum (seguretat, electrònica, informàtica, llar), oci, telecomunicacions i tecnologia, comerç electrònic, formació, educació i ocupació, consultoria i assessorament jurídic, estadístiques i enquestes, beneficis socials i organitzacions no governamentals. En el supòsit que hagis contractat alguns dels productes o serveis oferts per TARGOBANK o les empreses que integren el Grup ACM Espanya, l’enviament d’aquestes comunicacions comercials pot ser personalitzat d’acord amb les característiques del teu perfil comercial bàsic com a client d’alguna d’aquestes empreses (pots trobar informació addicional sobre les característiques d’aquest perfil comercial en les Polítiques de Protecció de Dades Personals de clients disponibles en tot moment a la nostra pàgina web.
  Per acabar, llevat que ens n’indiquis el contrari, has de saber que aquestes comunicacions comercials es poden dur a terme a través de qualsevol mitjà de comunicació (correu postal, telèfon, etc.), fins i tot per mitjans electrònics, com ara el correu electrònic, l'SMS, l'MMS, les trucades automatitzades, la missatgeria instantània, les xarxes socials o les aplicacions mòbils.
 • La comunicació de les teves dades personals a les empreses del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale amb negoci a Espanya, del qual TARGOBANK forma part i que pots consultar en tot moment a la nostra pàgina web, per a cadascuna de les finalitats que es detallen a continuació:
  • Facilitar la contractació d’un producte o servei ofert per qualsevol de les empreses del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale amb negoci a Espanya, quan l’hagis sol·licitat.
  • Que puguin enviar-te informació comercial genèrica sobre els productes i serveis que ofereixen les empreses del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale amb negoci a Espanya, a través de qualsevol mitjà de comunicació (correu postal, telèfon, etc.), fins i tot per mitjans electrònics, com ara el correu electrònic, l'SMS, l'MMS, les trucades automatitzades, la missatgeria instantània, les xarxes socials, les aplicacions mòbils, llevat que ens n’indiquis una altra cosa en relació amb les preferències de contracte per part d’aquestes empreses.
  • Compartir el perfil comercial bàsic i/o el perfil de risc que tinguis a TARGOBANK (pots trobar informació addicional sobre les característiques d’aquest perfil comercial bàsic a les Polítiques de Protecció de Dades Personals de clients disponibles en tot moment a la nostra pàgina web), sempre que arribis a contractar un producte o servei bancari o d’inversió ofert per TARGOBANK, perquè les empreses del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale amb negoci a Espanya puguin ajustar les comunicacions comercials sobre els seus productes i serveis als perfils comercials i de risc que tinguis TARGOBANK.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS:

En funció dels requisits de legitimitat informats en l’apartat anterior, les teves dades personals es poden comunicar als destinataris següents:

 • Empreses que formen part del Grup ACM Espanya (AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. i TARGOPENSIONES, EGFP, S.A.U.) respecte de les quals TARGOBANK actua com a operador de bancassegurances vinculat i com a comercialitzador de plans de pensions, per a l’aplicació de les mesures precontractuals necessàries en cada moment, així com per garantir la contractació efectiva dels productes i serveis que ofereixen.
 • Empreses del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale amb negoci a Espanya, les quals pots consultar en tot moment a la nostra pàgina web, sempre que hagis demanat el consentiment per fer-ho, amb la finalitat de facilitar la contractació dels productes i serveis que ofereixen i perquè puguin enviar-te informació comercial genèrica o ajustada al teu perfil comercial de risc a TARGOBANK, sobre els seus productes i serveis i a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot els mitjans electrònics.
 • Terceres empreses proveïdores de serveis a TARGOBANK, quan el tractament de les teves dades personals sigui necessari per prestar els serveis contractats.

CONSERVACIÓ DE LES TEVES DADES PERSONALS:

Les dades personals es tracten per a les finalitats informades mentre es mantingui la relació comercial establerta, és a dir, mentre no t’oposis expressament als tractaments basats en interès legítim o no retiris el consentiment per als tractaments que l’exigeixen.

Acabada la relació comercial, les teves dades es bloquegen tal com es disposa en la normativa, cosa que implica que estaran disponibles només a petició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant els terminis de prescripció legals que s’hi apliquen. Quan han transcorregut aquests terminis, s'eliminen les dades de manera definitiva i confidencial.

Si amb motiu de la relació comercial establerta amb tu, decideixes contractar alguns dels productes comercialitzats per TARGOBANK, el tractament i conservació de les dades dependrà del que es disposa a la Política de protecció de dades de clients de TARGOBANK i de les empreses del Grup ACM Espanya, així com, si escau, en la Política de protecció de dades pròpia de les terceres empreses col·laboradores.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES:

TARGOBANK no té prevista la comunicació de les teves dades personals fora de l’espai econòmic europeu amb motiu de la relació establerta. En cas que en el futur es produeixi alguna transferència internacional de les teves dades personals, TARGOBANK te n’informarà degudament de les característiques i adoptarà les mesures necessàries per aplicar les garanties jurídiques establertes en la normativa, la finalitat de les quals és garantir un nivell de protecció i seguretat adequat per a la protecció de les teves dades personals.

DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DATES:

La normativa vigent et permet d’exercir els drets que es detallen a continuació per a la protecció de les dades personals dels tractaments informats:

 • Dret d’accés: permet a l'interessat d'adreçar-se al responsable del tractament per saber si en gestiona les dades o no i, si escau, per obtenir-ne certa informació que s'hi relaciona (finalitats del tractament, categories de les dades tractades, origen de les dades i termini previst per conservar-les).
 • Dret de rectificació: permet a l'interessat de demanar al responsable del tractament que modifiqui les seves dades personals, quan són inexactes o no responen a la situació real de l'interessat, o que les completi si tenen mancances.
 • Dret d’oposició: permet a l'interessat d'oposar-se a deixar que el responsable faci el tractament de les dades personals quan: (i) es fonamenti en l'interès legítim del responsable o (ii) tingui com a finalitat el màrqueting directe, incloent-hi, en tots dos casos, l'elaboració de perfils.
 • Dret de supressió: permet a l'interessat de demanar al responsable que suprimeixi les seves dades personals, quan hi concorren certes circumstàncies i, per tant, no es pot considerar un dret il·limitat.
 • Dret de portabilitat: permet a l'interessat de tenir més control sobre les dades personals, de manera que, quan se'n fa el tractament per mitjans automatitzats i es legitima amb el consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte, pot demanar al responsable de rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable o de transmetre-les per un sistema segur a un altre responsable del tractament.
 • Dret a la limitació del tractament: permet a l'interessat de demanar que es limiti el tractament de les seves dades personals, tant si és per suspendre'n el tractament com si s'opta perquè el responsable les conservi.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: permet a l'interessat de demanar al responsable que no el converteixi en objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les dades, incloent-hi l'elaboració de perfils, si això té efectes jurídics sobre ell, a condició que no calgui fer-ne el tractament per formalitzar un contracte o no tingui com a base el consentiment explícit del mateix interessat.

Per exercir cap d'aquests drets, l’interessat ha d’enviar una comunicació escrita amb la referència "Protecció de dades", que l’identifiqui degudament i que especifiqui de quina mena de sol·licitud es tracta. Només se sol·licitarà acompanyar-la d'una còpia del document nacional d'identitat o d'un document acreditatiu anàleg (NIE, passaport, etc.) quan l’entitat ho necessiti inequívocament per tal de verificar-ne la identitat. Per trametre la comunicació amb la sol·licitud d'exercici de drets, TARGOBANK posa a la vostra disposició els canals de comunicació següents:

 • Adreça postal: carrer Ramírez de Arellano, 29. Codi postal 28043 de Madrid.
 • Adreça de correu electrònic: dpotbe@targobank.es

Per acabar t’informem que tens dret a presentar qualsevol reclamació a l'autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: c/ Jorge Juan, 6. 28001 de Madrid www.aepd.es) relacionada amb el tractament de les teves dades personals o el bon exercici dels drets reconeguts per la normativa vigent.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

TARGOBANK es reserva el dret d'actualitzar en qualsevol moment el contingut de la Política de protecció de dades personals per adaptar-la a les noves circumstàncies comercials, normatives i tecnològiques que poden influir en el tractament de les teves dades personals durant la relació comercial establerta.

Quan es duguin a terme aquestes actualitzacions, TARGOBANK haurà d'adoptar les mesures necessàries per notificar la nova versió de la política servint-se dels diversos canals de comunicació usuals de TARGOBANK que permeten de demostrar la disponibilitat de la nova versió de la política (pàgina web, servei de Banca-Assegurances a Distància, aplicació mòbil, correu electrònic, SMS, etc.), amb la qual cosa et garanteix el dret de tenir informació sobre el tractament i la protecció de les teves dades personals.

© TARGOBANK – Novembre del 2021

TARGOBANK

Política de clients TARGOBANK

TARGOBANK S.A.U. (d'ara endavant TARGOBANK o el Banc) fa avinent, amb aquesta Política de protecció de dades personals (d'ara endavant la Política), la informació necessària en relació amb el tractament i la protecció de les dades personals dels interessats amb qui comença relacions contractuals de caràcter divers (clients, garants, autoritzats, apoderats, representants, etc.), la qual cosa significa que compleix el dret d'informació que la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals reconeix als interessats.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

TARGOBANK S.A.U., amb CIF A-79223707 i domicili social al carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043 de Madrid, té la consideració de responsable del tractament, pel fet que és la persona jurídica que determina les finalitats i els mitjans del tractament amb relació a les dades personals dels interessats.

TARGOBANK ha nomenat un delegat de protecció de dades personals, amb qui es pot contactar per resoldre dubtes o qüestions relatives al tractament i la protecció de les dades personals, com també amb relació a les estipulacions de la Política de protecció, per mitjà d'aquesta adreça electrònica: dpotbe@targobank.es.

ORIGEN I CATEGORIES DE LES DADES OBJECTE DE TRACTAMENT:

Amb motiu de la formalització i el desenvolupament posterior de la relació contractual amb l'interessat, TARGOBANK obté les següents categories de dades personals de fonts d'índole diversa com les que s'enumeren tot seguit, d'acord, en tot cas, amb el principi de minimització de dades:

 • Dades identificatives i de contacte, característiques personals, circumstàncies socials, dades professionals i sobre la feina, informació comercial, econòmica, financera i d'assegurances, que s'obtenen directament de l'interessat durant el procés de contractació d'un producte o servei bancari o d'inversió comercialitzat per TARGOBANK o, si escau, en el desenvolupament de la relació contractual esmentada. Pel que fa a les dades demanades a l'interessat, cal que les proporcioni de manera obligatòria i, per tant, la contractació i la continuació de la relació contractual depenen de si se n'obtenen les dades.
 • Dades identificatives i de contacte, característiques personals, circumstàncies socials, dades professionals i sobre la feina, informació comercial, econòmica, financera i d'assegurances, dades de tercers directament vinculats amb l'interessat (com ara avaladors, beneficiaris, familiars, cònjuges, etc.), que s'obtenen durant el procés per contractar un producte o servei bancari o d'inversió comercialitzat per TARGOBANK o, si escau, en el desenvolupament de la relació contractual esmentada.
 • Dades de l'historial de contractació dels productes i serveis comercialitzats per TARGOBANK, dades de solvència patrimonial, de risc creditici, dades transaccionals relacionades amb els moviments de comptes, domiciliacions, pagaments amb targetes de crèdit o de dèbit o amb altres mitjans, dades perquè el client faci ús del servei de Banca-Assegurances a Distància, dades de navegació pel web, etc., que s'obtenen a fi de mantenir, desenvolupar i gestionar la relació contractual establerta amb l'interessat.
 • Dades identificatives i de contacte, característiques personals, circumstàncies socials, informació comercial, econòmica, financera i d'assegurances, que aconsegueix com a operador de bancassegurances vinculat a les empreses del Grup ACM España (integrat per les entitats asseguradores AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. y ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. y Targopensiones, E.G.F.P., S.A.U.) o en virtut del consentiment donat a les empreses del Grup ACM España o del Grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale amb negoci a Espanya a comunicar-ne les dades personals.
 • Dades identificatives i de contacte, informació econòmica i financera i dades relatives a transaccions de béns i de serveis, que s'han obtingut d'altres entitats de crèdit espanyoles, de la Unió Europea o de tercers països equivalents per fer la identificació formal de l'interessat, verificar la titularitat dels comptes o per executar les transaccions bancàries.
 • Dades identificatives i de contacte, de transaccions de béns i de serveis, d'infraccions administratives, d'activitats fraudulentes, de solvència patrimonial, de risc creditici, de compliment o incompliment de les obligacions dineràries, que s'aconsegueixen de fonts externes com ara els sistemes d'informació creditícia (Asnef i Badexcug de crèdit), el fitxer de la Central d'Informació de Riscos del Banc de Espanya (CIRBE), els fitxers oficials de prevenció contra el frau, els prescriptors comercials i de negoci, les empreses que taxen immobles, els notaris, etc.
 • Dades identificatives i de contacte, de circumstàncies socials, d'infraccions administratives o d'informació comercial, econòmica i financera, que s'obtenen de registres i administracions públiques com, per exemple, entre d'altres, el Registre de la Propietat, el Registre Mercantil, el Cadastre, la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
 • Dades identificatives i de contacte, com també dades relacionades amb infraccions administratives, que s'aconsegueixen de fonts accessibles al públic com, per exemple, mitjans de comunicació social, llistes telefòniques, relació de persones que pertanyen a certs grups professionals, diaris i butlletins oficials, el cens promocional, etc.

LES FINALITATS DEL TRACTAMENT ES FONAMENTEN EN:

TARGOBANK fa el tractament de les dades personals identificades en l'apartat anterior per acomplir les finalitats enumerades en funció de la base legitimadora que correspon a cadascuna:

(i) EXECUCIÓ DEL CONTRACTE O ADOPCIÓ DE MESURES PRECONTRACTUALS:

Són les finalitats de tractament essencials per garantir el cicle de vida de la relació contractual pel que fa als productes bancaris i d'inversió que s'estableix entre l'interessat i el Banc (formalització, desenvolupament, execució i cancel·lació):

 • Per formalitzar, conservar, desenvolupar, complir i/o controlar la relació contractual, cal aconseguir les dades personals necessàries per estudiar si és viable la contractació, a banda de les que es demanen durant el procés de relació comercial amb TARGOBANK, directament de l'interessat o, si escau, de les fonts externes que s'han esmentat en l'apartat anterior. També poden fornir la informació terceres persones, quan hi hagin d'intervenir per formalitzar el contracte, com, per exemple, els garants, els autoritzats, els apoderats o els representants.
 • En cas que l'interessat demani de contractar productes bancaris de crèdit (comptes corrents, crèdit hipotecari, crèdit al consum, préstecs personals, targetes de crèdit, comptes de dipòsit a la vista, etc.), s'han d'analitzar les dades personals que facilita l'interessat, i també les que procuren fonts externes que han de tenir la legitimació oportuna (el CIRBE, els sistemes d'informació creditícia, etc.) per elaborar un perfil de risc (aplicant-hi tècniques d'avaluació de solvència o scoring i de qualificació o rating), que permeti de saber i de verificar el grau de solvència patrimonial de l'interessat, la seva capacitat per endeutar-se o per complir les obligacions dineràries i definir les condicions concretes d'aquests préstecs i crèdits abans de signar el contracte, o bé durant el desenvolupament i l'execució de la relació contractual. Si contracta cap producte de crèdit un interessat que ja té la consideració de client per a TARGOBANK, perquè ha contractat prèviament un producte o servei bancari o d'inversió, també es pot fer servir la informació derivada d'aquesta relació contractual vigent (perfil comercial) per completar-ne el perfil de risc.
 • Per garantir la seguretat en la relació contractual mitjançant mecanismes que permetin d'acreditar en tot moment les operacions que s'han sol·licitat (s'han de trametre pel mitjà que sigui les dades credencials d'accés al servei de Banca-Assegurances a Distància o a l'aplicació mòbil, protegir els canals de contacte diferents dels que havia facilitat l'interessat quan va començar la relació comercial amb TARGOBANK, obtenir les proves corresponents de signatura digital, dels registres electrònics d'operacions ordenades pel servei de Banca-Assegurances a Distància o per l'aplicació mòbil, dels enregistraments telefònics, de la conservació de documents, de la producció i tramesa de justificants i certificats pels diversos mitjans de comunicació, etc.).
 • A fi de complir els requisits administratius que corresponen a la gestió interna de TARGOBANK com, per exemple, garantir la signatura efectiva dels contractes (tant si s'hi fa una signatura manuscrita com si s'empren sistemes electrònics), digitalitzar els contractes signats i desats al sistema d'informació que s'ha habilitat amb aquesta finalitat, emplenar o actualitzar l'expedient de l'interessat als sistemes d'informació del Banc, identificant-hi els productes o serveis contractats, actualitzar l'historial comercial per determinar tots els contactes comercials del Banc amb l'interessat (tant si s'obtenen al llarg de campanyes comercials com si són contactes que han aconseguit els gestors comercials de la xarxa), etc.
 • Per enviar comunicacions no comercials relatives al desenvolupament de la relació contractual, com, per exemple, justificants i certificats d'operacions, confirmacions de cita amb el gestor personal, notificacions sobre descoberts en el compte, informació sobre la rendibilitat dels productes i sobre aspectes tributaris que inclouen productes bancaris o d'inversió contractats, alertes de seguretat, etc., per qualsevol dels mitjans de comunicació que empra el Banc (correu postal, telèfon, correu electrònic, SMS, servei de Banca-Assegurances a Distància, aplicació mòbil, etc.), a fi de garantir que l'interessat està al cas d'aquesta informació.
 • Per atendre totes les consultes informatives, operatives i de gestió que afecten la relació contractual vigent entre l'interessat i TARGOBANK. De la mateixa manera, per donar la resposta pertinent a totes les sol·licituds d'informació que l'interessat fa arribar a TARGOBANK sobre el catàleg de productes i serveis bancaris o d'inversió del Banc, sobre productes d'assegurances i plans de pensions en què ha intervingut TARGOBANK o de servei de terceres empreses que comercialitza TARGOBANK o que hi col·laboren.
 • A fi de gestionar degudament i d'acord amb la normativa vigent que s'hi ha d'aplicar, totes les reclamacions, incidents i litigis que puguin sorgir entre l'interessat i TARGOBANK com a conseqüència de la relació contractual que s'ha establert entre les parts, la qual cosa ha de garantir la defensa jurídica o administrativa adient del Banc en cas de reclamacions o litigis judicials o extrajudicials.
 • Per gestionar l'accés i garantir l'ús dels canals digitals que TARGOBANK posa a disposició de l'interessat (servei de Banca-Assegurances a Distància en la pàgina web del Banc i de l'aplicació mòbil), si s'han de fer accions mitjançant les funcionalitats que ofereixen aquests canals (per exemple, consultar si s'han fet contractes bancaris o d'inversió i contractes d'assegurances i de plans de pensions, fer operacions i transaccions i validar-les en ferm, informar-se de l'estat dels comptes i sobre la seva salut financera, contractar altres productes i serveis, demanar hora amb els gestors de la xarxa, etc.).
 • En cas d'incompliment de les obligacions dineràries assumides per l'interessat com a resultat de la relació contractual (impagaments, incidències o deutes), per tractar les dades personals a fi de recuperar el deute i garantir-ne el pagament, tant si és directament pel Banc com per mitjà de terceres empreses proveïdores de serveis de reclamació i de recuperació del deute que ha contractat TARGOBANK amb aquest efecte.
 • Per fer comunicacions informatives, amb qualsevol mitjà vàlid (correu postal, telèfon, etc.), incloent-hi també els mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, MMS, aplicacions mòbils, etc.), quan es volen contractar o activar productes i serveis bancaris directament vinculats o continguts en els paquets de productes i serveis que ja ha contractat l'interessat (per exemple, per activar targetes de dèbit, contractar crèdits preconcedits, etc.).
 • Per dur a terme les accions convenients que han de garantir l'anul·lació de la relació contractual, tant si ho demana l'interessat com si ho decideix el Banc, d'acord, en tot cas, amb les disposicions contractuals i normatives que s'hi apliquen. Aquestes accions per anul·lar de manera efectiva la relació contractual poden comportar, entre altres aspectes, la liquidació d'interessos, la devolució o destrucció de targetes bancàries, la devolució de talonaris de xecs, l'abonament o devolució de saldos en el compte, etc. En el cas de serveis que toquen inversions, TARGOBANK tramita la seva sol·licitud i informa l'entitat gestora en qüestió sobre la normativa relativa als mercats d'instruments financers MIFID, i del seu trasllat a Espanya. Amb la finalitat de protegir les ordres de contractació i/o de dur a terme operacions, s'enregistraran les trucades, les converses de xats o qualsevol altra amb el mateix objectiu, independentment del canal emprat, durant el temps convenient d'acord amb la normativa vigent que s'hi aplica.

(ii) COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS LEGALS:

Són les finalitats de tractament que ha d'observar TARGOBANK per garantir el compliment de totes les obligacions legals i normatives que regulen el sector financer del qual forma part, si es volen evitar conseqüències operatives, administratives, judicials, econòmiques i reputacionals greus:

 • Com a entitat regulada i prestadora de serveis bancaris, TARGOBANK ha d'avaluar els riscos de solvència patrimonial i de crèdit dels interessats per prevenir els impagaments (la qual cosa implica elaborar el perfil de risc que s'ha esmentat en l'apartat anterior), i també adoptar mesures de seguretat per combatre el frau. En aquest sentit, el Banc ha de complir totes les obligacions de la normativa sobre ordenació bancària, entre les quals destaquen la Llei i el Reglament d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit, la Llei de mesures de reforma del sistema financer i la Circular del Banc de Espanya sobre transparència en els serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
 • D'acord amb les disposicions de la Llei de reforma del sistema financer, cal declarar a la CIRBE el risc de crèdit que assumeix l'interessat, com també l'evolució en el temps d'aquest risc creditici, en virtut de la relació contractual establerta amb TARGOBANK. Igualment, si l'interessat té la condició d'empresari individual i el risc de crèdit s'ha assumit durant l'exercici de l'activitat empresarial, TARGOBANK ha de fer constar aquesta condició en la declaració de referència.
 • Com a subjecte obligat de la Llei de prevenció contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, TARGOBANK ha de fer un seguit de tractaments de dades personals dels interessats, com ara declarar cada mes al fitxer de titularitats financeres, del qual és responsable la Secretaria d'Economia i Suport a l'Empresa, si s'obre, anul·la o modifica cap compte corrent, d'estalvi, de valors o cap dipòsit a termini, identificar de manera fefaent l'interessat d'acord amb les mesures de diligència deguda (per exemple, mitjançant la confirmació formal de la seva identitat i la titularitat dels comptes a entitats de crèdit espanyoles, de la Unió Europea o de tercers països equivalents amb qui l'interessat hagi obert cap compte o pel servei de verificació de fonts d'ingressos que ofereix la Tresoreria General de la Seguretat Social, sempre que l'interessat hi doni el consentiment), analitzar les operacions amb les característiques que estipula la norma, a fi d'acceptar-ne o rebutjar-ne la viabilitat o, fins i tot, facilitar informació sobre certes operacions sospitoses a les autoritats nacionals i internacionals quan la normativa vigent ho exigeix.
 • TARGOBANK també té l'obligació de col·laborar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) facilitant-los tota la informació de transcendència tributària que ha de permetre de comprovar i saber els fets de rellevància fiscal (per exemple, la residència fiscal de l'interessat o les operacions que executa per mitjà dels serveis del Banc), i fer també les retencions fiscals oportunes quan sigui obligatori per complir les disposicions de la Llei general tributària i la normativa que la desenvolupa. Cal informar l'interessat que l'AEAT pot remetre a les autoritats tributàries competents d'altres països aquesta mateixa informació, d'acord amb la normativa d'intercanvi de la informació tributària.
 • En la mesura en què TARGOBANK ofereix productes i serveis d'inversió, té l'obligació de complir la normativa reguladora dels mercats d'instruments financers i del mercat de valors, en concret el text refós de la Llei del mercat de valors, el Reial decret sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i la normativa restant que la desenvolupa. Per observar les obligacions derivades d'aquestes normes legals, TARGOBANK ha de fer reports, entre altres aspectes, que tenen com a destinataris les administracions i organismes públics competents com, per exemple, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i executar i documentar els controls interns i les auditories de rigor en relació amb la prestació dels serveis d'inversió.
 • Ha de fer auditories de comptes anuals per complir les disposicions de la Llei de societats de capital i la Llei d'auditoria de comptes, cosa que pot implicar que els auditors contractats per TARGOBANK tractin les dades personals de l'interessat per fer les confirmacions corresponents sobre la informació que contenen els sistemes d'informació del Banc.
 • En qualitat d'operador de bancassegurances vinculat al Grup ACM España (integrat per les entitats asseguradores AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. y ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.) i com a comercialitzador de plans de pensions de Targopensiones, EGFP, S.A.U., TARGOBANK te l'obligació de dur a terme certs tractaments de dades personals segons estableix la normativa que regula la distribució d'assegurances, com, per exemple, reportar determinada informació a les autoritats de supervisió, i també fer controls interns i auditories sobre l'activitat de mediació per vendre assegurances i comercialitzar plans de pensions.
 • Ha de donar resposta a tots els requeriments, oficis, notificacions, reclamacions i peticions d'informació que TARGOBANK pugui rebre de jutges i tribunals, forces i cossos de seguretat de l'Estat, del Banc de Espanya i/o de qualsevol altra administració o organisme públic de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals connectades amb la seva activitat bancària general o la seva relació contractual amb un altre interessat.
 • Cal que s'encarregui de l'exercici dels drets reconeguts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals que els interessats adrecen al Banc, i també que atengui les consultes i/o reclamacions sobre el tractament de dades personals que l'interessat comunica directament al delegat de protecció de dades pel canal habilitat amb aquesta finalitat.
 • Al llarg de la relació contractual amb TARGOBANK, potser caldrà, en certes situacions, enregistrar la veu i/o la imatge de l'interessat com a conseqüència dels requeriments regulatoris, sigui per raons de prevenció contra el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, sigui en casos en què s'ha d'aplicar la normativa sobre mercats d'instruments d'inversió. En aquestes situacions, sobre les quals hem d'informar l'interessat prèviament i expressament si s'escauen, desarem la conversa telefònica i/o el vídeo corresponent, amb el propòsit exclusiu de verificar la identitat de l'interessat, si cal per executar el contracte.

(iii) INTERÈS LEGÍTIM:

Són les finalitats de tractament que TARGOBANK vol dur a terme sempre que l'interessat no s'hi oposi; és una acció que es pot fer en qualsevol moment pels canals habilitats a l'efecte, tal com s'explica en l'apartat de Drets d'aquesta Política. TARGOBANK valora la finalitat que es persegueix per a cadascun d'aquests tractaments, amb l'objectiu de ponderar detalladament que aquest interès legítim no causa cap perjudici o molèstia desproporcionada a l'interessat i que preval sobre els seus drets i llibertats, en concret sobre el dret de protecció de les dades personals. Si voleu saber les conclusions d'aquesta anàlisi de ponderació de l'interès legítim, les podeu consultar, en tot moment, a https://www.tomamosimpulso.com/cat/particulars/proteccio-de-dades.html o bé demanar-ne informació addicional al delegat de protecció de dades de TARGOBANK a l'adreça: dpotbe@targobank.es.

En virtut d'això darrer, TARGOBANK pot fer els tractaments que s'enumeren tot seguit, i que es basen en l'interès legítim, tret que s'indiqui altrament:

 • Enviar butlletins electrònics amb continguts i notícies d'actualitat que us puguin interessar i comunicacions comercials amb informació genèrica o ajustada al perfil comercial bàsic de l'interessat, sobre productes i serveis propis de TARGOBANK que són idèntics o semblants als que s'han contractat, per qualsevol mitjà de comunicació possible (correu postal, telèfon, etc.), fins i tot per mitjans electrònics, com ara el correu electrònic, l'SMS, l'MMS, la missatgeria instantània, les xarxes socials o les aplicacions mòbils. Així mateix, pot fer accions de fidelització o de cortesia directament relacionades amb els productes i serveis contractats, pels canals de comunicació que s'han esmentat, entre els quals trobem els missatges de benvinguda o les felicitacions, la tramesa d'obsequis, els codis de descompte o promocionals o altres accions anàlogues. Tanmateix, l'interessat es pot oposar en tot moment que li enviïn informació publicitària i a les accions de fidelització, si ho comunica a l'adreça de correu dpotbe@targobank.es.
 • El Banc pot tractar totes les dades personals obtingudes per mantenir les relacions contractuals (dades transaccionals, dades de navegació de la pàgina web, de l'àrea privada de clients o de l'aplicació mòbil, dades de contractació, dades derivades del servei d'atenció al client, dades socioeconòmiques i sobre característiques personals, etc.) i fer un control de qualitat permanent dels productes i serveis i de l'activitat comercial, estudiant la informació anonimitzada i confegint estadístiques, previsions del comportament i conclusions, per corregir les possibles mancances i, en tot cas, millorar l'oferta de productes i serveis en general, a partir de les conclusions dels estudis duts a terme. El tractament, si escau, es du a terme aplicant tècniques d'anonimització, que consisteixen a eliminar totes les dades d'identificació de l'interessat i, també, a substituir les dades que en podrien revelar o fer deduir la identitat per altres dades genèriques que facin impossible aquesta identificació.
 • En cas d'incompliment de les obligacions dineràries assumides per l'interessat com a resultat de la relació contractual (impagaments, incidències o deutes), Targobank pot obtenir dades addicionals de l'interessat de fonts externes, tant si és directament del Banc com per mitjà de terceres empreses proveïdores de serveis de reclamació i de recuperació del deute, que es consideren necessàries i imprescindibles per cobrar el deute.
 • D'acord amb les obligacions de crèdit responsable assumides per TARGOBANK, TARGOBANK ha de comunicar les dades del deute dinerari, financer o de crèdit que l'interessat té amb el Banc a les entitats que gestionen els sistemes d'informació creditícia regulats legalment (Asnef i Badexcug). Es comunica aquesta informació quan el deute per impagament és cert, vençut i exigible, i si l'interessat no n'ha reclamat l'existència o quantitat per via administrativa, judicial o arbitral i no han transcorregut cinc anys de la data en què s'hauria d'haver liquidat el deute, d'ençà del venciment de l'obligació o del termini concret, si tingués un venciment periòdic.
 • Elaborar un perfil comercial bàsic de l'interessat després d'estudiar i analitzar les dades personals de què disposa el Banc en virtut de la relació contractual que s'ha establert entre les parts. A aquest efecte, TARGOBANK ha d'analitzar l'historial de productes o serveis contractats per l'interessat (tant directament amb el Banc, com si hi fa de mitjancer o els comercialitza), el perfil de risc de l'interessat quan hagi contractat cap producte financer o de crèdit, les dades relatives a les seves circumstàncies familiars, socials i professionals, la comparació de les dades sociodemogràfiques de l'interessat segons les característiques del seu context geogràfic (renda, categoria d'unitat familiar, classe d'activitats professionals o laborals, etc.), les dades de navegació a la pàgina web (en funció de si ha donat el consentiment per instal·lar-hi galetes), les dades per l'ús del servei de Banca-Assegurances a Distància o de l'aplicació mòbil i les dades transaccionals (domiciliacions, informació sobre l'ús de mitjans de pagament, etc.). L'objectiu d'elaborar el perfil comercial és que el Banc pugui oferir a l'interessat els productes i serveis que s'adapten al seu perfil comercial i, per tant, a les necessitats que pugui tenir a cada moment.
 • Fer enquestes de qualitat per saber l'opinió de l'interessat en relació amb la prolongació i desenvolupament de la relació contractual entre les parts, que incloguin la valoració per l'interessat de les característiques dels productes contractats, l'atenció i el servei prestat pels gestors de la xarxa comercial, els serveis oferts pel Banc mitjançant els canals digitals i/o presencials, etc. En conseqüència, aconseguir informació de primera mà de com l'interessat valora els productes i serveis que ofereix TARGOBANK per fer els canvis i/o millores que han de garantir més qualitat del servei, amb la voluntat de preservar la relació contractual. Es poden dur a terme les enquestes per canals telefònics i/o electrònics (per exemple, mitjançant l'espai VOC, que s'ha habilitat amb aquesta finalitat en el servei de Banca-Assegurances a Distància, o bé amb qüestionaris tramesos per correu electrònic), mentre hi hagi una relació contractual vigent entre les parts i, un cop s'acabi la relació, fins que la cancel·lació no sigui efectiva i l'interessat es pugui oposar, en qualsevol moment, al tractament de les dades personals d'acord amb les instruccions que figuren en l'apartat sobre l'exercici de drets d'aquesta Política.
 • Garantir la continuïtat del negoci del Banc, un fet que pot implicar el tractament de les dades personals de l'interessat per organitzar i desenvolupar operacions mercantils d'índole diversa com, per exemple, una venda o una cessió de cartera, les fusions, les escissions, les transformacions societàries, etc.
 • Prevenir el frau quan se signa un contracte o mentre es desenvolupa la relació contractual, adoptant les mesures operatives i de seguretat necessàries per evitar que activitats fraudulentes afectin l'interessat i el Banc, per exemple amb la suplantació de la identitat, la usurpació de les dades credencials per accedir al servei de Banca-Assegurances a Distància o a l'aplicació mòbil de TARGOBANK, i es facin transferències il·legals o transaccions fraudulentes amb targetes de dèbit o de crèdit, etc.
 • Complir els requisits administratius que corresponen a les necessitats de direcció, coordinació, supervisió i gestió centralitzada de les operacions de TARGOBANK pel grup d'empreses al qual pertany, mitjançant l'organització, l'estructuració i l'aprofitament dels recursos administratius i informàtics de la corporació.

(iv) CONSENTIMENT:

Són els tractaments per als qual TARGOBANK demana autorització:

 • Consultar el servei de verificació de fonts d'ingressos (SVFI) que ofereix la Tresoreria General de la Seguretat Social a les entitats financeres en virtut del conveni administratiu, tal com es disposa en la Llei de règim del sector públic, amb la finalitat de comprovar la veracitat de la informació aconseguida per TARGOBANK, quan es formalitza la relació contractual, respecte de la naturalesa de l'activitat professional o empresarial que ha comunicat l'interessat. Amb aquest consentiment, TARGOBANK disposa d'una font de verificació addicional per aplicar les mesures de diligència degudes que exigeix la Llei de prevenció contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS:

Tal com estipulen els requisits de legitimitat que s'han especificat en l'apartat anterior, es poden comunicar les dades personals de l'interessat als destinataris següents:

(i) EXECUCIÓ DEL CONTRACTE O ADOPCIÓ DE MESURES PRECONTRACTUALS:

 • A les empreses que formen part del Grup ACM España (AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. i Targopensiones, EGFP, S.A.U.), amb les quals TARGOBANK actua com a operador de bancassegurances vinculat i com a comercialitzador de plans de pensions, per aplicar les mesures precontractuals que calen a cada moment, i també per garantir la contractació efectiva dels productes i serveis oferts per aquestes empreses.
 • A Crédit Mutuel Asset Management, com a entitat gestora dels fons d'inversió del Grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale al qual pertany TARGOBANK, com també a altres entitats gestores de fons d'inversió que, encara que no pertanyin al Grup, tinguin acords de comercialització dels productes amb TARGOBANK. La comunicació de les dades a les entitats gestores de fons d'inversió té com a objectiu garantir la contractació dels productes que les darreres ofereixen, i també que la relació contractual establerta entre l'interessat i l'entitat es desenvolupa com cal(gestió d'operacions de subscripció o de reembossament, gestió d'operacions de traspàs, etc.).
 • A terceres entitats que són contrapart de les operacions ordenades des dels seus comptes amb TARGOBANK o si es fan domiciliacions automàtiques sobre aquests comptes.
 • A terceres entitats que proveeixen serveis a TARGOBANK o amb les quals hi ha acords de col·laboració, quan intervenen per força en els processos de formalització i desenvolupament de la relació contractual amb l'interessat. Es tracta, principalment, d'empreses de serveis tecnològics, serveis de seguretat, serveis legals, serveis de taxació, serveis de reclamació de deutes, etc. Aquestes empreses només tenen accés a la informació personal que estrictament necessiten per prestar aquests serveis; a banda d'això, el contracte de serveis estableix el deure de confidencialitat i el mateix grau de protecció de les dades personals que ofereix TARGOBANK a l'interessat. És possible que uns quants d'aquests proveïdors (per exemple, els proveïdors de serveis tecnològics) tinguin la seu als Estats Units d'Amèrica, o a altres països de fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquests casos, el Banc aplica totes les garanties imprescindibles i escaients per protegir les dades personals de l'interessat.

(ii) COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS LEGALS:

Amb caràcter general, aquestes comunicacions de dades personals tenen com a finalitat complir les obligacions legals que corresponen a TARGOBANK com a entitat bancària, com també respondre de possibles requeriments fets per autoritats públiques de diversos àmbits, tant si són puntuals com rutinàries, i observar l'obligació legal de col·laborar-hi. Es trameten a:

 • El fitxer de titularitats financeres, que és responsabilitat de la Secretaria d'Economia i Suport a l'Empresa, en compliment de la normativa de prevenció contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
 • A l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per fer-li avinent tots els fets de rellevància fiscal que es deriven de les relacions contractuals entre TARGOBANK i l'interessat.
 • A la Comissió Nacional del Mercat de Valors, facilitant-los tota la informació exigida per la normativa reguladora dels mercats d'instruments financers i del mercat de valors.
 • A la Central de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE), a qui es comunica el risc de crèdit assumit per l'interessat quan contracta certs productes financers o de crèdit.
 • A la Direcció General d'Assegurances i de Fons de Pensions, en compliment de la normativa vigent sobre distribució d'assegurances, en els casos en què TARGOBANK actua com a operador de bancassegurances vinculat i com a comercialitzador de plans de pensions de les empreses que formen part del Grup ACM España (AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. i Targopensiones, E.G.F.P., S.A.U.).
 • Als jutges i tribunals, a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, al Banc d'Espanya i/o a qualsevol altra administració o organisme públic de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, per respondre als requeriments, oficis, notificacions, reclamacions i peticions d'informació que trameten a TARGOBANK.
 • A terceres entitats que proveeixen serveis a TARGOBANK o que hi tenen acords de col·laboració, quan intervenen en els processos d'observació de les obligacions legals de TARGOBANK. Es tracta principalment, d'empreses de serveis d'auditoria, serveis legals, serveis d'assessorament, etc.

(iii) INTERÈS LEGÍTIM:

 • A terceres entitats que són contrapart en les operacions societàries d'índole diversa, quan intervé TARGOBANK per garantir la continuïtat del negoci del Banc.
 • Als sistemes d'informació creditícia a què està adherit TARGOBANK (Asnef o Badexcug), quan no s'observen les obligacions dineràries assumides per l'interessat i es compleixen els requisits normatius sobre el deute per fer aquesta comunicació.
 • Als fitxers oficials de prevenció contra el frau amb què TARGOBANK formalitza acords d'adhesió o de col·laboració.
 • A terceres entitats que són contrapart d'operacions societàries o mercantils en què participa el Banc.
 • A les entitats del Grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale que es poden consultar a tothora en aquest enllaç: https://www.creditmutuel.fr/fr/groupe/banque-solide/filiales.html per respondre a les necessitats de direcció, coordinació, supervisió i gestió centralitzada de l'organització, l'estructuració i l'aprofitament dels recursos administratius i informàtics de la corporació.

CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS:

Es tracten les dades personals de l'interessat per a les finalitats esmentades, sempre que hi hagi una base legitimadora; és a dir, mentre es mantingui la relació contractual amb TARGOBANK, i llevat que l'interessat no s'oposi explícitament als tractaments basats en l'interès legítim o no retiri el consentiment donat per als tractaments que l'exigeixen.

Quan TARGOBANK no disposa de legitimació per fer-ne el tractament, es bloquen les dades personals de l'interessat tal com es disposa en la normativa, cosa que implica que no estaran disponibles tret que ho demanin jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant els terminis de prescripció legals que s'hi apliquen (per regla general deu anys, un cop s'han extingit les obligacions derivades dels contractes, d'acord amb la normativa de prevenció contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; i fins a vint anys, segons la norma hipotecària). Quan han transcorregut aquests terminis, s'eliminen les dades de manera definitiva i confidencial.

DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:

La normativa vigent us permet d'exercir els drets que enumerem tot seguit per protegir les dades personals dels tractaments esmentats:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat d'adreçar-se al responsable del tractament per saber si en gestiona les dades o no i, si escau, per obtenir-ne certa informació que s'hi relaciona (finalitats del tractament, categories de les dades tractades, origen de les dades i termini previst per conservar-les).
 • Dret de rectificació: permet a l'interessat de demanar al responsable del tractament que modifiqui les seves dades personals, quan són inexactes o no responen a la situació real de l'interessat, o que les completi si tenen mancances.
 • Dret d'oposició: permet a l'interessat d'oposar-se a deixar que el responsable faci el tractament de les dades personals quan: (i) es fonamenti en l'interès legítim del responsable o (ii) tingui com a finalitat el màrqueting directe, incloent-hi, en tots dos casos, l'elaboració de perfils.
 • Dret de supressió: permet a l'interessat de demanar al responsable que suprimeixi les seves dades personals, quan hi concorren certes circumstàncies i, per tant, no es pot considerar un dret il·limitat.
 • Dret de portabilitat: permet a l'interessat de tenir més control sobre les dades personals, de manera que, quan se'n fa el tractament per mitjans automatitzats i es legitima amb el consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte, pot demanar al responsable de rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable o de transmetre-les per un sistema segur a un altre responsable del tractament.
 • Dret a la limitació del tractament: permet a l'interessat de demanar que es limiti el tractament de les seves dades personals, tant si és per suspendre'n el tractament com si s'opta perquè el responsable les conservi.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: permet a l'interessat de demanar al responsable que no el converteixi en objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les dades, incloent-hi l'elaboració de perfils, si això té efectes jurídics sobre ell, a condició que no calgui fer-ne el tractament per formalitzar un contracte o no tingui com a base el consentiment explícit del mateix interessat.

Per exercir cap d'aquests drets, l’interessat ha d’enviar una comunicació escrita amb la referència "Protecció de dades", que l’identifiqui degudament i que especifiqui de quina mena de sol·licitud es tracta. Només se sol·licitarà acompanyar-la d'una còpia del document nacional d'identitat o d'un document acreditatiu anàleg (NIE, passaport, etc.) quan l’entitat ho necessiti inequívocament per tal de verificar-ne la identitat. Per trametre la comunicació amb la sol·licitud d'exercici de drets, TARGOBANK posa a la vostra disposició els canals de comunicació següents:

 • Adreça postal: carrer Ramírez de Arellano, 29. Codi postal 28043 de Madrid.
 • Adreça de correu electrònic: dpotbe@targobank.es

Per acabar, us informem que teniu dret a presentar qualsevol reclamació a l'autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: c/ Jorge Juan, 6. 28001 de Madrid www.aepd.es) relacionada amb el tractament de les vostres dades personals o el bon exercici dels drets reconeguts per la normativa vigent.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

TARGOBANK es reserva el dret d'actualitzar en qualsevol moment el contingut de la Política de protecció de dades personals per adaptar-la a les noves circumstàncies comercials, normatives i tecnològiques que poden influir en el tractament de les vostres dades personals durant la relació comercial establerta.

Quan es duguin a terme aquestes actualitzacions, TARGOBANK haurà d'adoptar les mesures necessàries per notificar la nova versió de la Política servint-se dels diversos canals de comunicació usuals de TARGOBANK que permeten de demostrar la disponibilitat de la nova versió de la Política (pàgina web, servei de Banca-Assegurances a Distància, aplicació mòbil, correu electrònic, SMS, etc.), amb la qual cosa us garanteix el dret de tenir informació sobre el tractament i la protecció de les vostres dades personals.

© TARGOBANK – Desembre del 2021

Grup ACM Espanya

Política de clients Grup ACM Espanya

Les entitats asseguradores i gestora de fons de pensions del Grup ACM Espanya volen informar als seus clients i Usuaris d’aquesta pàgina web sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal de clients, per complir amb el dret d’informació que el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, reconeixen a tots els interessats.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari és l’Entitat Asseguradora i/o Gestora de Fons de Pensions amb què aquest manté una relació contractual com a client o bé com a Usuari d’aquesta pàgina web (d’ara endavant, ens referirem a qualsevol d’aquests com a "Usuaris").

Les Entitats Asseguradores que actualment integren el Grup ACM Espanya són les següents (d’ara endavant, ens hi referirem indiferentment i per separat, com a “Entitat Asseguradora” o, conjuntament, com a “Entitats Asseguradores”:

 • AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.
  C.I.F.: A-65782807
  Adreça postal: carretera de Rubí, 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
  Pàgina web: www.tomamosimpulso.com
  Adreça de correu electrònic: protecciondatosgacm@gacm.es
  Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpogrupoacm@gacm.es
 • GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.
  C.I.F.: A-59575365
  Adreça postal: carretera de Rubí, 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
  Pàgina web: www.tomamosimpulso.com
  Adreça de correu electrònic: protecciondatosgacm@gacm.es
  Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpogrupoacm@gacm.es
 • ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
  C.I.F.: A-61944203
  Adreça postal: carretera de Rubí, 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
  Pàgina web: www.tomamosimpulso.com
  Adreça de correu electrònic: protecciondatosgacm@gacm.es
  Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpogrupoacm@gacm.es

L’Entitat Gestora de Fons de Pensions que actualment integra el Grup ACM Espanya és la següent (d’ara endavant, ens hi referirem com l’“Entitat Gestora de Fons de Pensions”):

 • TARGOPENSIONES, E.G.F.P., S.A.U.
  C.I.F.: A-08605396
  Adreça postal: carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043 Madrid
  Pàgina web: www.tomamosimpulso.com
  Adreça de correu electrònic: protecciondatosgacm@gacm.es
  Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpogrupoacm@gacm.es

D’ara endavant, ens podrem referir a les Entitats Asseguradores i l’Entitat Gestora de Fons de Pensions, de manera conjunta, com a "Grup ACM Espanya".

Per què i per a què tractem les seves dades personals?

A continuació, es detallen les finalitats del tractament de les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris a través de qualsevol dels canals de comunicació habituals de les entitats que integren el Grup ACM Espanya (formularis en paper o telemàtics, trucades telefòniques, correus electrònics, aplicacions mòbils, SMS o altres mitjans telemàtics anàlegs):

Distribució, formalització, desenvolupament i execució del contracte d’assegurança

En el cas que l’Usuari hagi contractat una pòlissa d’assegurança, l’Entitat Asseguradora amb què hagi formalitzat el contracte pot tractar les seves dades personals facilitades durant la vigència del contracte d’assegurança, tant si s’obtenen amb converses per via telefònica (les quals consent que siguin enregistrades), correu electrònic, SMS o mitjans equivalents, amb totes o algunes de les finalitats següents:

 • gestionar la sol·licitud i informació dels productes d’assegurança que més s’ajusti a les seves exigències i necessitats;
 • valorar, seleccionar i tarifar els riscos;
 • formalitzar i desenvolupar el contracte d’assegurança, així com garantir el ple compliment de les obligacions que estableix la normativa d’assegurances vigent en cada moment;
 • assessorar i fer testos d’idoneïtat i conveniència en els productes que, si s’escau, ho requereixin;
 • gestionar el contracte (modificacions, informació bancària, ampliacions de cobertures, etc.);
 • peritar danys i liquidar sinistres (en alguns casos, amb dades de salut);
 • comunicar les seves dades a proveïdors per prestar serveis a l’assegurat relacionats amb el contracte d’assegurança (en alguns casos, amb dades de salut);
 • intercanviar informació amb el mediador d’assegurances;
 • gestionar queixes i reclamacions;
 • consultar, si s’escau, els sistemes d’informació creditícia Asnef (www.asnef.com) per saber la capacitat financera i poder oferir productes i/o serveis adequats per a vostè;
 • elaborar perfils amb finalitats actuarials, anàlisis de mercat, probabilitat del frau i perfils comercials sense decisions automatitzades;
 • registrar contractes, sinistres, provisions tècniques i inversions;
 • cedir informació entre empreses del mateix grup per complir amb obligacions de supervisió i per gestionar de manera centralitzada els recursos administratius i informàtics compartits;
 • complir mesures d’avaluació preventiva per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme;
 • de coassegurança i reassegurança;
 • comunicar a altres entitats asseguradors o organismes públics o privats relacionats amb el sector assegurador amb finalitats de col·laboració estadisticoactuarial o per prevenir el frau;
 • externalitzar serveis relacionats amb l’activitat asseguradora;
 • cedir carteres, fusions, escissions, transformacions, i anàlegs;
 • protegir els canals principals de contacte (correu electrònic i número de mòbil) que li permetin accedir de manera segura a l’àrea privada de clients que l’entitat posi a la seva disposició per poder consultar informacions de tot tipus relacionades amb els contractes d’assegurança subscrits amb l’Entitat Asseguradora, fins i tot les dades bancàries o financeres i, si escau, les relatives a la salut, o per poder subscriure o modificar productes complint els requisits corresponents;
 • fer comunicacions informatives, a través de qualsevol mitjà de comunicació (correu postal, telèfon, etc.) fins i tot també mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, MMS, aplicacions mòbil, etc.) com ara alertes de seguretat, recordatoris d’activació de productes i serveis vinculats o inclosos en productes i serveis ja contractats, o altres d’anàlogues.

Si l’interessat facilita a l’Entitat Asseguradora dades personals de salut, aquestes es tracten, a més, per determinar l’assistència sanitària i la indemnització, l’abonament adequat als prestadors de serveis sanitaris i el reintegrament a l’assegurat o beneficiari de les despeses d’assistència sanitària.

En el cas que s’incloguin dades personals de terceres persones al contracte, el sol·licitant de l’assegurança, prèviament a incloure-les-hi, ha d’haver informat del perquè de la inclusió i haver obtingut el consentiment d’aquests tercers per fer-ho.

L’aportació de les dades sol·licitades a l’interessat és obligatòria i, per tant, el contracte i el manteniment posterior de la relació contractual estan supeditats a obtenir-les.

Comunicació de dades al Sistema d'Informació Històric d'Assegurances de l'Automòbil (SIHSA)

En el cas que l'usuari sigui client o vulgui contractar una assegurança del ram d'auto, GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. comunica les dades històriques de les pòlisses i sinistres al SIHSA, del qual és corresponsable del tractament. La seva finalitat és facilitar, en el moment de la subscripció del contracte, informació rigorosa i contrastada de les dades de sinistralitat mitjançant la posada en comú de la informació obtinguda a través de pòlisses i sinistres dels darrers cinc anys, en els termes expressats en la Llei de Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles de Motor.

Per a l'exercici de drets de protecció de dades pots dirigir-te a TIREA, carretera de Las Rozas a El Escorial, km 0,3, 28231 Las Rozas (Madrid).

Pots trobar la resta d'informació de protecció de dades a les webs d’UNESPA (www.unespa.es/que-hacemos/proteccion-datos-sector-asegurador/) i de TIREA (www.tirea.es).

Formalització, desenvolupament i execució del pla de pensions

En el cas que l’Usuari hagi contractat un pla de pensions, el Grup ACM Espanya pot tractar les seves dades personals facilitades durant la vigència del pla de pensions, tant si s’obtenen amb converses per via telefònica (les quals consent que siguin enregistrades), correu electrònic, SMS o mitjans equivalents, amb totes o algunes de les finalitats següents:

 • garantir el ple desenvolupament del pla de pensions contractat i el compliment de les obligacions establertes en la normativa de fons i plans de pensions vigent en cada moment;
 • fer anàlisis de mercat i perfils comercials sense decisions automatitzades;
 • complir les mesures d’avaluació preventiva del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme;
 • protegir els canals principals de contacte (correu electrònic i número de mòbil) que li permetin accedir de manera segura a l’àrea privada de clients que l’entitat posi a la seva disposició per poder consultar tot tipus de dades i informacions relacionades amb els plans de pensions subscrits amb l’entitat gestora, fins i tot les dades bancàries i financeres, o per poder subscriure o modificar productes complint els requisits corresponents;
 • fer comunicacions informatives, a través de qualsevol mitjà de comunicació (correu postal, telèfon, etc.) fins i tot també mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, MMS, aplicacions mòbils, etc.) com ara alertes de seguretat, recordatoris d’activació de productes i serveis vinculats o inclosos en productes i serveis ja contractats, o altres d’anàlogues.

En el cas que s’incloguin dades personals de terceres persones al pla, el sol·licitant del pla, prèviament a incloure-les-hi, ha d’haver informat del perquè de la inclusió i haver obtingut el consentiment d’aquests tercers per fer-ho.

L’aportació de les dades sol·licitades a l’interessat és obligatòria i, per tant, el contracte i el manteniment posterior de la relació contractual estan supeditats a obtenir-les.

Compliment d’obligacions legals

El Grup ACM Espanya pot tractar les seves dades amb la finalitat de complir la normativa vigent (alguna de la qual es detalla més endavant) i que, si no ho fes, estaria sotmesa a procediments de responsabilitat amb l’administració pública i amb els òrgans supervisors.

Enviament de butlletins electrònics i de publicitat pròpia

El Grup ACM Espanya pot enviar-li butlletins electrònics i comunicacions comercials sobre productes similars als que ha contractat a través de qualsevol mitjà de comunicació (correu postal, telèfon, etc.), fins i tot els mitjans electrònics, com el correu electrònic, SMS, fax, xarxes socials, trucades telefòniques, aplicacions mòbils i altres d’anàlegs.

Realització d’enquestes de satisfacció i accions de fidelització

El Grup ACM Espanya pot tractar les seves dades amb la finalitat de dur a terme, a través de qualsevol canal de comunicació (fins i tot els electrònics):

 • enquestes de qualitat i satisfacció, amb l’objectiu de valorar els seus productes i serveis;
 • accions de fidelització, com ara l’enviament de missatges de benvinguda i de felicitació, l’enviament d’obsequis, codis de descompte o altres accions anàlogues.

Reutilització de la informació mitjançant anàlisis estadístiques a través d’un perfil anònim

El Grup ACM Espanya pot tractar totes les dades personals obtingudes per mantenir les relacions contractuals (dades transaccionals, dades de navegació de la pàgina web, de l’àrea privada de clients o de l’aplicació mòbil, dades de contractació, dades derivades del servei d’atenció al client, dades socioeconòmiques i de característiques personals, etc.), per dur a terme un control de qualitat permanent dels nostres productes i serveis i de la nostra activitat comercial, a través de l’estudi de la informació anonimitzada i la generació d’estadístiques, previsions de comportament i conclusions, que ens permetin corregir les possibles deficiències detectades i en tot cas, millorar els nostres productes i serveis de manera genèrica, d’acord amb les conclusions dels estudis duts a terme.

Aquest tractament es fa aplicant tècniques d’anonimització, que consisteixen en l’eliminació de totes les dades identificatives i, a més, en la substitució de les dades que poden indicar la seva identitat que es dedueix d’altres dades genèriques que facin impossible aquesta identificació.

Realització d’accions i enviament de comunicacions comercials i/o publicitàries de productes i serveis del grup i de tercers col·laboradors

El Grup ACM Espanya, si s’escau, pot dur a terme accions o enviar-li comunicacions comercials i/o publicitàries sobre productes i serveis del grup d’empreses Crédit Mutuel Alliance Fédérale i de terceres empreses col·laboradores que pertanyen als sectors d’activitat següents: financer (bancari, assegurances i inversió), sanitari i de salut, immobiliari, automoció, gran consum (seguretat, electrònica, informàtica, llar), oci, telecomunicacions i tecnologia, comerç electrònic, formació, educació i ocupació, consultoria i assessorament jurídic, estadístiques i enquestes, beneficis socials i organitzacions no governamentals.

El Grup ACM Espanya ha d’informar-lo prèviament i obtenir el seu consentiment exprés abans de poder tractar les seves dades amb aquesta finalitat.

Comunicació de dades personals a empreses del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale

El Grup ACM Espanya, si s’escau, pot comunicar les seves dades al grup d’empreses Crédit Mutuel Alliance Fédérale per informar-lo, a través de qualsevol mitjà, fins i tot electrònic, sobre els productes i serveis propis i per facilitar la contractació dels productes o serveis que ofereix aquest grup.

El Grup ACM Espanya ha d’informar-lo prèviament i obtenir el seu consentiment exprés abans de poder tractar les seves dades amb aquesta finalitat.

Quina legitimitat té el Grup ACM Espanya per tractar les seves dades personals?

Les bases legals que legitimen el Grup ACM Espanya per tractar les seves dades personals són les que es detallen tot seguit, segons quin en sigui el tractament:

Execució del contracte i aplicació de mesures precontractuals:

S’aplica quan el tractament de les dades de l’Usuari sigui necessari per distribuir, formalitzar, gestionar i executar el contracte de productes d’assegurança i/o la realització de qualsevol gestió prèvia relacionada amb l’inici de la relació comercial i/o contractual amb el Grup ACM Espanya.

El compliment d’obligacions legals:

S’aplica quan el tractament de les dades de l’Usuari per part del responsable del tractament es fonamenta en el compliment d’alguna obligació legal.

Interès legítim:

Són els tractaments que el Grup ACM Espanya duu a terme sempre que els seus interessos (o els de tercers) prevalguin als interessos o els drets i llibertats de l’interessat, tenint en compte la seva expectativa raonable basada en la relació amb l’entitat.

Alguns d’aquests tractaments consisteixen en l’enviament de comunicacions comercials, a través de qualsevol mitjà, fins i tot electrònic, sobre productes i serveis propis similars als que ha contractat amb el Grup ACM Espanya; la comunicació de dades a empreses del grup per optimitzar i centralitzar els recursos administratius i informàtics compartits; les cessions de cartera, fusions, escissions, transformacions, etc.; la reutilització de la informació mitjançant anàlisis estadístiques a través d’un perfil anònim; la realització d’enquestes de qualitat i satisfacció, d’accions de fidelització, a través de qualsevol canal de comunicació (inclosos els electrònics) com ara felicitacions, enviament d’obsequis, codis de descompte o altres accions anàlogues.

L’interessat pot demanar, si escau, l’oposició als tractaments basats en l’interès legítim adreçant-se a l’entitat responsable del tractament de les seves dades a través de qualsevol dels canals descrits en l’apartat “Drets” d’aquesta Política.

Interès públic:

El Grup ACM Espanya i altres empreses del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale poden tractar les dades dels Usuaris en compliment d’una missió duta a terme en interès públic, amb la finalitat de gestionar les denúncies rebudes mitjançant el canal ètic de denúncies.

Consentiment:

Són els tractaments per als quals el Grup ACM Espanya necessita l’autorització de l’Usuari per poder dur-los a terme, com ara la realització d’accions o l’enviament de comunicacions comercials i/o publicitàries de productes i serveis del grup d’empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale i de terceres empreses col·laboradores, o per cedir les seves dades a empreses del grup amb finalitats comercials o contractuals.

Durant quant conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conserven i tracten durant tota la vigència del contracte amb les finalitats que s’hi descriuen, i en vèncer el contracte, durant els terminis de prescripció de les obligacions legals que s’exigeixen al Grup ACM Espanya d’acord amb la normativa vigent en cada moment.

Una vegada vençuts els terminis de prescripció d’obligacions legals esmentats, les seves dades se suprimeixen.

Qui són els destinataris principals de les seves dades personals?

 • Mediadors d’assegurances de les Entitats Asseguradores, comercialitzadores de plans de pensions de l’Entitat Gestora de Fons de Pensions, i altres prestadors de serveis que actuen com a encarregats del tractament de dades del Grup ACM Espanya.
 • Entitats coasseguradores i reasseguradores de les Entitats Asseguradores, en el cas que l’Usuari hagi contractat una pòlissa d’assegurança.
 • Entitats Asseguradores, associacions o organismes públics o privats relacionats amb el sector assegurador (com, per exemple, UNESPA).
 • Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, S.A. i BNP Paribas Securities Services, entitats promotora i dipositària, respectivament, dels plans de pensions que, si s’escau, l’Usuari hagi contractat. La Política sobre el tractament de les seves dades personals per part de l’entitat dipositària dels fons de pensions pot consultar-la a la pàgina web www.bnpparibas.es.
 • Organismes públics i autoritats competents en general.
 • Grup d’empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale per a finalitats relacionades amb el compliment d’obligacions de supervisió, la prevenció del frau i la gestió centralitzada de recursos administratius i informàtics compartits, i a Entitats Asseguradores o altres tercers persona física o jurídica, si cal per desenvolupar la prestació.

Quins drets té quan ens facilita les seves dades personals?

La normativa vigent li permet exercir els drets que es detallen a continuació per a la protecció de les seves dades personals respecte dels tractaments esmentats.

Dret d’accés: permet a l'interessat d'adreçar-se al responsable del tractament per saber si en gestiona les dades personals o no i, si s’escau, per obtenir-ne certa informació que s'hi relaciona (finalitats del tractament, categories de les dades tractades, origen de les dades i termini previst per conservar-les).

Dret de rectificació: permet a l'interessat de demanar al responsable del tractament que modifiqui les seves dades personals, quan són inexactes o no responen a la situació real de l'interessat, o que les completi si tenen mancances.

Dret d’oposició: permet a l'interessat d'oposar-se a deixar que el responsable faci el tractament de les dades personals quan: (i) es fonamenti en l'interès legítim del responsable o (ii) tingui com a finalitat el màrqueting directe, incloent-hi, en tots dos casos, l'elaboració de perfils.

Dret de supressió: permet a l'interessat de demanar al responsable que suprimeixi les seves dades personals, quan hi concorren certes circumstàncies i, per tant, no es pot considerar un dret il·limitat.

Dret de portabilitat: permet a l'interessat de tenir més control sobre les dades personals, de manera que, quan se'n fa el tractament per mitjans automatitzats i es legitima amb el consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte, pot demanar al responsable de rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable o de transmetre-les per un sistema segur a un altre responsable del tractament.

On es pot adreçar per fer reclamacions?

Per exercir cap d'aquests drets, l’interessat ha d’enviar una comunicació escrita amb la referència "Protecció de dades", que l’identifiqui degudament i que especifiqui de quina mena de sol·licitud es tracta. Només se sol·licitarà acompanyar-la d'una còpia del document nacional d'identitat o d'un document acreditatiu anàleg (NIE, passaport, etc.) quan l’entitat ho necessiti inequívocament per tal de verificar-ne la identitat. Per trametre la comunicació amb la sol·licitud d'exercici de drets, el Grup ACM Espanya posa a la vostra disposició els canals de comunicació següents:

Per acabar, informem als interessats que tenen dreta a presentar qualsevol reclamació a l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: c/ Jorge Juan, 6. 28001 de Madrid, www.aepd.es) relacionada amb el tractament de les seves dades personals o el bon exercici dels drets reconeguts per la normativa vigent.

© Grup ACM Espanya – març 2022

Centres Mèdics

Política de Centres Mèdics

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les seves dades personals i la seva lliure circulació, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, s'informa els pacients, usuaris i públic en general dels següents aspectes:

Responsable del tractament de les seves dades

El responsable del tractament de les seves dades personals és ASSISTÈNCIA AVANÇADA BCN, S.L.U. (societat pertanyent al Grup ACM Espanya). Domiciliada a la Carretera de Rubí, 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès. El telèfon de contacte és el 934 826 600. El correu electrònic per a qualsevol comunicació sobre dades personals és protecciondatosgacm@gacm.es.

En cas de tenir qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals i l'exercici dels drets reconeguts, l'interessat pot adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit, acompanyat d'un document oficial que l'identifiqui, dirigit a la seva atenció a l'adreça postal indicada en el paràgraf anterior, o bé a l'adreça electrònica dpogrupoacm@gacm.es.

Dades personals que tractem i procedència

En ocasió de la seva relació amb nosaltres es poden tractar les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives de contacte de pacients o dels seus representants (inclosa firma, imatge, targeta sanitària, número de la seguretat social o mutualitat).
 • Dades relatives a la salut integrades a la Història Clínica del pacient, amb inclusió de dades genètiques quan l’assistència sanitària ho requereixi.
 • Dades amb característiques personals i/o circumstàncies socials.
 • Dades transaccionals (targetes bancàries, targetes de mútues, etc.).

Les dades poden provenir del mateix interessat o, si s'escau, del seu representant legal o voluntari i/o de personal sanitari.

Finalitats dels tractaments

Les seves dades personals poden ser tractades per a les següents finalitats:

 1. Prestació d'assistència sanitària: les seves dades personals es tracten per prestar-li l'assistència sanitària que necessiti, així com per gestionar adequadament els serveis sanitaris i d'administració dels centres sanitaris necessaris per a aquesta assistència, entre d'altres:
  • Recordar-li les seves cites i revisions
  • Emetre justificants de la seva assistència al centre sanitari a favor de familiars o persones vinculades a vostè que ho sol·licitin, dins del marc permès per la normativa.
  • Atendre qualsevol comunicació amb el centre sanitari reportada pel pacient.
  • Gestionar qualsevol incidència o reclamació interposada per l'usuari i/o pacient.
  • Fer enquestes amb l'objectiu de conèixer la seva opinió sobre l'atenció rebuda i que només s'utilitzaran per millorar i desenvolupar els nostres serveis assistencials i de gestió.
 2. Investigació científica: les seves dades es poden tractar amb finalitats científiques, complint la normativa específica sobre això.
 3. Atenció de sol·licituds d'informació, queixa, suggeriment, reclamació, etc.
 4. Compliment d'obligacions legals: pot ser necessari tractar les dades personals amb la finalitat de complir els requeriments legals que corresponguin. En concret, per complir la legislació en matèria de protecció de dades, tributària, sanitària, etc.
 5. Formalització i execució del contracte: les dades personals del pacient es tracten amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb el pacient.
 6. Videovigilància: determinats centres sanitaris tenen un sistema de videovigilància a través del qual s'obtenen imatges a temps real dels usuaris del centre. El tractament d'aquestes dades es dona amb una finalitat exclusivament de seguretat i control d'accés a les instal·lacions.
 7. Enviament de comunicacions comercials: si consent explícitament, les seves dades es poden utilitzar per a l'enviament, per mitjans electrònics, dels butlletins a què s'hagi subscrit.

Les dades recollides es tracten per a les finalitats especificades i en cap cas de manera incompatible amb les esmentades finalitats. Li recordem que el tractament amb finalitats d'investigació científica o estadístiques no es consideren incompatibles amb l’objectiu inicial.

En tot cas, tractem les seves dades per atendre'l sempre amb el mateix nivell de qualitat assistencial, amb independència del canal que utilitzi per comunicar-se amb nosaltres (centre sanitari, pàgina web del centre, aplicacions mòbils, de forma presencial, telefònica).

Legitimació dels tractaments

Finalitat Base legal per al tractament
Prestació d'assistència sanitària Tractament basat en el consentiment de l'interessat per protegir els seus interessos vitals i/o interessos legítims del responsable del tractament.
Investigació científica Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Atenció de sol·licituds Tractament basat en l'interès legítim del responsable del tractament.
Compliment d'obligacions legals Tractament necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Formalització i execució del contracte Tractament necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part.
Videovigilància Tractament basat en l'interès legítim del responsable del tractament.
Enviament de comunicacions comercials Tractament basat en el consentiment de l'interessat.

Període de conservació de les seves dades personals

Amb caràcter general, només es conserven les seves dades durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per a la qual es van recollir.

Les dades personals proporcionades, així com les derivades de l'assistència sanitària prestada, es conserven durant el temps adequat a cada cas (atenent criteris mèdics i legals) i, com a mínim, deu anys des de la data d'alta de cada procés assistencial; en cas que la normativa europea, nacional, i/o autonòmica estableixi un termini mínim de conservació superior a l'indicat, s'ha d'atendre allò que disposa la normativa aplicable.

Una vegada finalitzada la relació assistencial i contractual, el responsable del tractament ha de mantenir les seves dades durant el termini corresponent a la normativa legal aplicable.

Les dades personals tractades amb la finalitat d'investigació científica es conserven sota un criteri de conservació per un període màxim de cinc anys des que finalitza la investigació. Quant a les dades tractades amb finalitats d'investigació científica, les Autoritats de Control poden, amb prèvia sol·licitud del responsable del tractament i conforme al procediment reglamentàriament restablert, acordar el manteniment íntegre de determinades dades, atesos els valors històrics, estadístics o científics d'acord amb la legislació aplicable a cada cas.

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d'informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc., es conserven durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud, i en tot cas durant el temps establert legalment, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Les dades tractades per al compliment d'obligacions legals es conserven durant el temps establert en la legislació aplicable.

Les dades obtingudes per a la formalització i execució del contracte es conserven durant el termini que duri la relació contractual, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, com a mínim cinc anys.

Les imatges captades a través dels sistemes de videovigilància es conserven durant un termini màxim de 30 dies, tret que el responsable del tractament tingui coneixement d'algun fet que pogués ser rellevant per a una actuació judicial posterior.

Les dades tractades per a l'enviament d'informació a què s'hagi subscrit es conserven fins que l'usuari no revoqui el seu consentiment, es doni de baixa del butlletí i/o exerciti els seus drets d'oposició i/o supressió.

Les dades tractades per a l'enviament de comunicacions comercials es conserven fins que l'interessat no revoqui el consentiment i/o exerceixi els seus drets d'oposició i/o supressió.

Destinataris de les seves dades personals

Per garantir una adequada prestació dels serveis, és necessari que determinats proveïdors tractin les seves dades personals per compte del responsable com a encarregats del tractament. Aquestes entitats poden ser, per exemple, prestadors de serveis mèdics, de diagnòstic, anàlisis clíniques, d'auditoria, de seguretat física, d'arxiu, emmagatzemament o digitalització d'informació, de destrucció de documentació, serveis d'assessoria jurídica, serveis informàtics, etc.

Les seves dades personals no es comuniquen a tercers tret d'obligació legal, interès vital o amb previ consentiment de l'interessat, únicament en els casos i als destinataris que a continuació es detallen:

 1. Ja que el pacient pot disposar d'un contracte d'assegurança en virtut del qual és un tercer (per exemple, entitats asseguradores, mútues, administracions públiques, fins i tot les d'un tercer en el cas d'assegurances de responsabilitat civil) el que està obligat a pagar els serveis sanitaris procurats pel centre sanitari, sempre que així ho faci saber el pacient, podem comunicar les seves dades a aquestes entitats per gestionar, validar, verificar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats.

  En el cas que el pacient tingui concertada una assegurança amb una entitat situada fora de l'Espai Econòmic Europeu (d'ara endavant EEE) la legislació del qual no ofereixi un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió Europea, pot ser necessari realitzar una transferència internacional de dades, amb previ consentiment explícit del pacient després d'informar-lo dels possibles riscos. L'informem que les esmentades transferències només es produeixen per col·laborar amb el pacient i facilitar el pagament dels serveis assistencials prestats; en definitiva, aquestes transferències només s'efectuen per a la gestió i verificació el més àgil possible amb la companyia d'assegurances del pagament dels serveis en els casos en què el pacient tingui contractada una pòlissa d'assegurança amb una entitat ubicada fora de l'EEE.

  Si s'oposa a la comunicació de les seves dades, aquestes entitats poden refusar el pagament dels serveis assistencials rebuts, i li correspon a vostè l'abonament dels serveis en no tenir les esmentades entitats la possibilitat de verificar, comprovar, validar o controlar la correcta facturació per part del centre sanitari de cada un dels seus serveis assistencials.
 2. Igualment, l'informem que les seves dades personals es poden comunicar a proveïdors de material sanitari, pròtesis i implants per interès legítim del responsable del tractament i a ambulàncies a partir d'un interès vital del mateix pacient.

Tota la informació facilitada es tracta de forma confidencial, complint estrictament amb les obligacions de seguretat necessàries per impedir l'accés per tercers no autoritzats.

Exercici de drets

Pot exercir els seus drets d'accés a les seves dades, rectificació de les dades inexactes, sol·licitar la supressió, quan, entre altres motius, les dades ja no són necessàries per a les finalitats que es van recollir. En determinades circumstàncies també pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament es conserven per a l'exercici o defensa de reclamacions. Finalment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, també pot exercir el dret d'oposició i portabilitat. Així mateix, pot revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per al tractament de les seves dades personals.

L'exercici dels drets, i la revocació del consentiment per al tractament de les seves dades són gratuïts, excepte els supòsits de l'art. 12.5 del Reglament (UE) 679/2016.

Per exercir aquests drets, pot dirigir-se per escrit al responsable del tractament, les dades del qual es troben al principi d'aquest document, o a l'adreça electrònica protecciondatosgacm@gacm.es, identificant-se degudament i especificant de quina mena de sol·licitud es tracta. Només se sol·licitarà acompanyar-la d'una còpia del document nacional d'identitat o document equivalent quan l’entitat ho necessiti inequívocament per tal de verificar-ne la identitat.

També l'informem de la possibilitat de presentar una reclamació davant de l'autoritat de control competent d'acord amb el procediment que correspongui segons cada cas.