Gestoria gratuïta en remot tot l'any

Oblida't de passar el teu temps navegant entre les pàgines de les webs d'organismes com les de Trànsit o l'Agència Tributària per obtenir aquell document que no pot esperar més.

Ens ocupem d'aconseguir els teus certificats, altes, baixes i renovacions per tu.

Només amb una condició: sempre que es puguin realitzar per un tercer, en nom teu i de manera remota. Tu només hauràs de pagar les taxes o impostos obligatoris associats, si n’hi ha. Així de fàcil.

Servei només disponible amb Subscripció PRIME

Des de la Gestoria administrativa en remot aportem la informació i documentació necessàries per resoldre procediments administratius per tu, sempre que es puguin resoldre a distància en nom teu. Aquí entren un munt de coses: els tràmits per naixement (registre civil, padró, ajudes), els relacionats amb el teu cotxe o moto (com la baixa, trasllat, el duplicat del permís de circulació o la sol·licitud de la targeta d'aparcament), amb la Seguretat Social (com els contractes d'empleats del servei domèstic) o amb el Registre de la Propietat, entre d'altres.

Segueix llegint per descobrir moltes altres gestions administratives que farem per tu.

Gestions administratives en remot disponibles

 • Tràmits per naixement : tu gaudeix amb el teu nadó i deixa en mans de la gestoria 24/365 tot això:
  inscripció en el registre civil del nounat, baixa per maternitat i paternitat, inclusió en la targeta sanitària, alta en el padró municipal, tramitació de l'ajuda per a mare treballadora, de l'ajuda per part múltiple… També aconseguim la partida de baptisme i el certificat de naixement davant organismes públics, així com la postil·la de títols formatius; la sol·licitud i renovació del Títol de Família Nombrosa, si ja són 3 fills (felicitats!) i la targeta individual.
 • Gestions relacionades amb els teus vehicles:
  transferència de vehicles per a compravenda i donacions, excepte els vehicles estrangers, i de manera gratuïta si ets el comprador; baixes temporals i definitives d'aquella moto o cotxe que passa a millor vida; sol·licitud d'informes; duplicats de permisos de circulació i conducció (per deterioració, canvi d'adreça o robatori, que tot pot passar) i carnet internacional de conduir o canvi, per als països que tenen acord amb nosaltres. També gestionem la sol·licitud i renovació de la targeta d'estacionament regulat i d'aparcament per a discapacitats.
 • En la Seguretat Social: altes, baixes i canvis per a contractes d'empleats del servei domèstic i la teva alta com a ocupador, si et cal. Sol·licitud de la Targeta Sanitària Europea.

També ens n'ocupem

Per acabar, tot i que igual d'importants, ens ocupem també, si ho necessites, de les gestions següents:

 • Assessorament i renovació de llicències de caça i pesca.
 • Visats consulars.
 • Certificats de naixement, matrimoni i defunció.
 • Certificat d'Assegurança de Cobertura de Defunció i últimes voluntats.
 • Certificat de domini i càrregues.
 • Sol·licitud del NIF provisional per a un menor de 14 anys davant l'AEAT.
 • Notes simples en el Registre de la propietat de béns immobles i en el Registre de la propietat de béns mobles.
 • Compulsa de documents en tràmits davant organismes públics.
 • Altes, modificacions i certificats en el padró municipal.
 • Certificat d'antecedents penals.
 • Certificat de delictes sexuals.

Qui pot fer servir aquest servei?

Tu, la teva parella, els teus fills menors de 30 años, els teus pares i els teus sogres

Quan estarà disponible aquest servei?

Si el contractes, el servei estarà actiu després de 24 hores

Servei ofert pel Grup Alares, experts en assistència personal i familiar i amb un fort compromís amb la societat.

El servei descrit forma part del “Servei el teu dia a dia i Assistent Personal”. Es contracta a través de TARGOBANK dins del Compte Subscripció Prime i es prestat per ALARES HUMAN SERVICES S.A., CIF A82277963, domicili social a Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 126.
En compliment d'allò que es preveu en la normativa fiscal vigent, el servei “El teu dia a dia i Assistent personal”, rebut pel Compte Subscripció Prime, té la consideració de Rendiment de Capital Mobiliari en espècie pels titulars del compte, sotmès a ingrés a compte del 19 %, que serà practicat per TARGOBANK conforme la normativa fiscal aplicable. Els rendiments seran imputats en proporció als titulars del compte. L’ingrés a compte practica no es repercuteix al client, l’assumeix TARGOBANK. L’import d’ingrés a compte es calcula i imputa segons normativa vigent.
La retribució en espècie es compon del valor de mercat del servei més l’ingrés a compte no repercutit. El client ha de declarar, en concepte d’ingressos íntegres, el valor dels serveis rebuts més l’ingrés a compte no repercuteix en la base imposable de l’estalvi del seu IRPF. D’altra banda, té dret a la deducció de la retenció en la seva declaració de l'IRPF.