Consultes jurídiques telefòniques

Disposes d'assessorament jurídic per als teus principals dubtes legals. És a dir, que tens un advocat a la teva disposició. Bé, en realitat, diferents experts en cada àrea. I aquestes són: la civil (herències, divorcis, comunitat de propietaris); la mercantil (societats, accions, associacions); la laboral (nòmines, assegurances socials i contractacions); la penal (denúncies, impagaments, delictes); la fiscal (impostos, taxes i devolucions); i la de contenciós administratiu (multes de trànsit, cadastre, consum).

Servei només disponible amb Subscripció PRIME

Consultes gratuïtes, il·limitades i anònimes

L'Assistència Jurídica i Legal et permet consultar a un equip d'advocats especialitzats en diferents matèries qüestions jurídiques de manera gratuïta, il·limitada i anònima. Ells et donaran l'assessorament que necessites al moment, perquè es resolen per telèfon. Perquè un no pot saber de tot, i menys, de lleis. Tot seguit, veuràs les principals àrees de consulta que arriben als experts segons les diferents branques del dret.

Els principals temes que cobreix l'assessorament jurídic

Àmbit civil:

 • Divorcis, custòdia i tutela de fills menors
 • Contractes de lloguer, compravendes
 • Comunitat de propietaris
 • Reclamacions de deutes
 • Herències i testaments
 • Incapacitacions
 • Incompliments contractuals

Àrea mercantil:

 • Compravenda d'accions
 • Constitució de societats
 • Impugnació de juntes i acords socials
 • Elaboració d'estatuts
 • Responsabilitat dels administradors
 • Nomenaments de càrrecs
 • Associacions i ONG

Terreny laboral:

 • Acomiadaments
 • Convenis
 • Seguretat Social
 • Contractacions
 • Modificacions substancials de les condicions de treball
 • Mobilitat geogràfica
 • Sindicats i comitès d'empreses
 • Nòmines i assegurances socials

Àmbit penal:

 • Denúncies
 • Assessorament i orientació sobre identificació de delictes i les seves corresponents penes
 • Impagaments de pensions d'aliments en l'àmbit familiar

Apartat fiscal:

 • Declaracions d'impostos
 • Pagament de taxes
 • Devolució d'ingressos indeguts
 • Presentació de complementàries

Parcel·la contenciós administratiu:

 • Drets i obligacions de l'administració local, autonòmica i estatal
 • Estrangeria
 • Multes de trànsit
 • Permisos i llicències
 • Consum
 • Inscripcions de béns en el cadastre i els registres de la propietat
 • Obtenció de documents d'identificació

Qui pot fer servir aquest servei?

Tu, la teva parella, els teus fills menors de 30 años, els teus pares i els teus sogres

Quan estarà disponible aquest servei?

Si el contractes, el servei estarà actiu després de 24 hores

Servei ofert pel Grup Alares, experts en assistència personal i familiar i amb un fort compromís amb la societat.

El servei descrit forma part del “Servei el teu dia a dia i Assistent Personal”. Es contracta a través de TARGOBANK dins del Compte Subscripció Prime i es prestat per ALARES HUMAN SERVICES S.A., CIF A82277963, domicili social a Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 126.
En compliment d'allò que es preveu en la normativa fiscal vigent, el servei “El teu dia a dia i Assistent personal”, rebut pel Compte Subscripció Prime, té la consideració de Rendiment de Capital Mobiliari en espècie pels titulars del compte, sotmès a ingrés a compte del 19 %, que serà practicat per TARGOBANK conforme la normativa fiscal aplicable. Els rendiments seran imputats en proporció als titulars del compte. L’ingrés a compte practica no es repercuteix al client, l’assumeix TARGOBANK. L’import d’ingrés a compte es calcula i imputa segons normativa vigent.
La retribució en espècie es compon del valor de mercat del servei més l’ingrés a compte no repercutit. El client ha de declarar, en concepte d’ingressos íntegres, el valor dels serveis rebuts més l’ingrés a compte no repercuteix en la base imposable de l’estalvi del seu IRPF. D’altra banda, té dret a la deducció de la retenció en la seva declaració de l'IRPF.