Nivell de risc

Indicador de risc

 1. ⮜ Potencialment menys rendiment
 2. Potencialment més rendiment ⮞
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. ⮜ Menys risc
 2. Més risc ⮞
 • El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.
 • El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El perfil de risc assenyalat és una dada merament indicativa del risc del fons i està calculada en base a dades històriques de volatilitat que, no obstant, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons, per la qual cosa podria variar al llarg del temps.

PP TARGOBANK Sostenible Renda Variable, és un pla de pensions dinàmic que intenta obtenir el màxim dels teus estalvis. Inverteix en renda variable, amb major component de risc, que és la que més rendibilitat atorga a llarg termini. És ideal si no tens por, tens un perfil dinàmic i vols rendibilitat i desgravació en la teva declaració de la renda, reduint la teva base imposable fins al límit anual màxim de 1.500 €.

Solvència

Rendibilitat

Flexibilitat

Sostenible

Els Plans de Pensions són ideals perquè puguis mantenir el nivell de vida desitjat el dia de la teva jubilació. Perquè en deixar de treballar, et mereixes un descans sense preocupacions. A més, tindràs un estalvi fiscal fins aleshores. El pla Sostenible Renda Variable inverteix en renda variable. Perquè no hi ha temps a perdre.

Què és

Els Plans de Pensions són l'opció ideal perquè mantinguis el nivell de vida desitjat el dia de la teva jubilació i el màxim estalvi fiscal fins aleshores.

El nostre Pla de Pensions Sostenible Renda Variable inverteix en renda variable (mínim 75 %).

Està dissenyat especialment per a persones joves que volen maximitzar la rendibilitat del seu pla a llarg termini o amb un perfil inversor dinàmic que accepti les variacions de la renda variable durant determinats períodes.

Qui pot contractar el pla Sostenible Renda Variable?

Qualsevol persona física resident a Espanya que tingui NIF o NIE, l'edat de la qual sigui superior als 16 anys.

Aportacions

Flexibilitat en les teves aportacions en contractar

Pots obrir el teu pla de pensions a partir de 30 euros i realitzar les teves aportacions quan ho desitgis: anualment, semestralment, trimestralment o mensualment, o bé sense cap periodicitat, quan ho prefereixis. Pots fer les teves aportacions a un o un altre pla i realitzar traspassos entre plans de l'entitat sense cap despesa.

Podran deduir-se de la base imposable general les aportacions realitzades, respectant el límit establert, que serà el més baix de les quantitats següents:

 • 1.500 € o 30 % dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebudes individualment durant l'exercici.

Dades i característiques importants

Poden realitzar-se aportacions a favor de familiars amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, amb un règim fiscal favorable i compatible amb els propis plans personals.

Disponibilitat

Liquiditat i prestacions a percebre amb els nostres plans

Només es podran percebre les prestacions del pla en alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat, regulats en la normativa de plans i fons de pensions: jubilació del partícip, invalidesa, defunció o dependència.

Així mateix, els drets consolidats (estalvi acumulat) també podran fer-se efectius en els supòsits legals de malaltia greu i desocupació de llarga durada.

Les prestacions es poden percebre en forma de capital o de renda, combinant totes dues modalitats (capital/renda) o en forma de pagaments irregulars. La renda podrà ser assegurada o no assegurada, adequant el seu import i temporalitat segons les necessitats del beneficiari.

Avantatges fiscals

Màxim estalvi fiscal

El partícip podrà incloure el conjunt de les aportacions realitzades en la declaració de renda per reduir la seva base imposable.

Les aportacions i la reducció no podrà excedir el límit de 1.500 € anuals, podent aconseguir un important estalvi fiscal.

Altres característiques del pla de pensions Sostenible Renda Variable

Les persones el cònjuge de les quals obtingui rendiments nets inferiors a 8.000 euros podran reduir en la seva base imposable les aportacions realitzades a plans de pensions dels quals sigui partícip aquest cònjuge, amb el límit de 1.000 euros.

Per a residents fiscals en el País Basc

Es pot aportar fins a un màxim de 5.000 € l’any a plans de pensions individuals com a aportació personal i 8.000 € com a contribucions empresarials, amb un límit conjunt de 12.000 €.

Declaració conjunta: si una parella fa una declaració conjunta, només es podrà deduir les aportacions com si fossin una única persona.

Més informació a https://www.bizkaia.eus/ogasuna/faq/faq_detalle.asp?Idioma=ca&idregistro=900004342.

Per a residents fiscals a Navarra

Per a menors de 50 anys: aportació deduïble màxima anual de 2.000 € (des de l’1/1/2021) o el 30 % dels rendiments del treball i activitats econòmiques (la xifra més baixa de les dues).

Per a majors de 50 anys: aportació deduïble màxima anual de 5.000 € (des de l’1/1/2021) o el 50 % dels rendiments del treball i activitats econòmiques (la xifra més baixa de les dues).

Des de l’1/1/2021 IRPF Navarra IRPF Estado Límits financers
Límit aportacions individuals <50 anys 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Límit aportacions individuals >50 anys 5.000 € 2.000 € 2.000 €

Més informació a https://www.navarra.es/es/noticias/2021/02/06/navarra-regula-los-beneficios-fiscales-por-las-aportaciones-a-planes-de-pensiones-en-virtud-de-su-capacidad-normativa.

Informació en matèria de sostenibilitat

Resum

La vocació inversora del fons és atorgar una rendibilitat a mitjà/llarg termini al partícip en correspondència amb el risc assumit per una cartera d'inversió diversificada en actius mitjançant la selecció d'emissors partint de criteris ESG, E (Environment-Ambiental), S (Social) i G (Governança), que es tenen en compte a l'hora d'invertir en una empresa i dins del marc establert per la legislació vigent. El nostre objectiu mediambiental persegueix reduir la petjada de carboni de les nostres inversions en accions i bons. Busquem mesurar els principals impactes negatius en els plans ambientals i socials generats per les empreses en les quals invertim i la qualitat de les polítiques implementades per aquestes empreses per mitigar els seus efectes i excloure les inversions de les empreses amb qualificacions més baixes a través de l'anàlisi completa dels tres criteris ESG de les dades proporcionades per l'empresa Institutional Shareholder Services (ISS-oekom).

El fons promou característiques mediambientals o socials segons l'article 8 del Reglament UE 2019/2088. El fons té un compromís d'inversió sostenible d'un 50 % amb un objectiu mediambiental i social en activitats econòmiques que no poden considerar-se mediambientalment sostenibles segons la taxonomia de la UE i fa el seguiment dels indicadors de l'Annex I de les RTS 1288/2022:

 • Petjada de carboni.
 • Intensitat de gasos amb efecte d’hivernacle de les empreses en les quals inverteix.
 • Proporció d'inversions en empreses que s’han relacionat amb infraccions dels Principis del Pacte Mundial de l'ONU i de les Línies Directrius de l'OCDE.
 • Proporció d'inversions en entitats sense política de drets humans.
 • Proporció d'inversions amb deficiències en les mesures adoptades per afrontar els incompliments de procediments i normes per a la lluita contra la corrupció i el suborn.

Com a mínim, en el 50 % de les inversions de la cartera, els indicadors d'incidències adverses triats hauran de millorar o, si no és possible, no empitjorar en un rang del 10 % respecte al mesurament de l'any anterior. En cas de superar aquest percentatge es procedirà a realitzar els ajustos necessaris en els emissors de la cartera per millorar el resultat dels indicadors d'incidències adverses.

A més, el 100 % de la cartera d'inversions del fons està invertit a partir de la metodologia interna ESG exposada en l'apartat Estratègia d'inversió. La llista d'exclusió corporativa s'actualitza mensualment i els països aptes per a inversió s'actualitzen anualment, controlant l’adequació correcta de la cartera d'inversió mensualment i procedint a desinvertir si no compleixen els criteris ESG.

La política d'implicació del fons descriu aquelles accions per les quals l'entitat gestora, en l'exercici de la gestió de les inversions del fons de pensions, s'implica en l'estratègia d'inversió com a accionista de les societats, el desglossament de les quals s'exposa en l'epígraf homònim.

Sense objectiu d'inversió sostenible

Aquest producte financer no té un objectiu d'inversió sostenible, sinó que promou característiques mediambientals o socials segons l’article 8 del Reglament UE 2019/2088. El fons, a més, té un compromís d'inversió sostenible d'un 50 % amb un objectiu mediambiental i social en activitats econòmiques que no poden considerar-se mediambientalment sostenibles d’acord amb la taxonomia de la UE.

Característiques mediambientals o socials del producte financer

De conformitat amb la nostra Política d'inversió del fons, informem que ens preocupa l'impacte de les nostres inversions sobre el clima i el risc del canvi climàtic en la valoració dels actius. Som conscients que la transició energètica pot generar oportunitats d'inversió sostenible. En consonància amb el nostre grup, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, realitzem l'anàlisi que inclou tres criteris ESG; E (Environment-Ambiental), S (Social) i G (Governança). El nostre objectiu mediambiental persegueix reduir la petjada de carboni de les nostres inversions en accions i bons. Busquem mesurar els principals impactes negatius en els plans ambientals i socials generats per les empreses en les quals invertim i la qualitat de les polítiques implementades per aquestes empreses per mitigar-ne els efectes i excloure les inversions de les empreses amb qualificacions més baixes a través de l'anàlisi completa dels tres criteris E (Environment-Ambiental), S (Social) i G (Governança) de les dades proporcionades per l'empresa Instutional Shareholder Services (ISS-oekom).

La inversió sostenible d'aquest fons contribueix almenys a un dels objectius següents: mitigació del canvi climàtic, adaptació al canvi climàtic, ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins, transició a una economia circular, prevenció i reciclatge d'aigua, prevenció i control de la contaminació, protecció d'ecosistemes saludables, treball decent, estàndards de vida adequats i benestar dels consumidors, comunitats i societats inclusives i sostenibles.

La gestora inverteix en emissors que compleixen amb almenys una de les casuístiques següents:

 • Indicadors ambientals: analitza la seva política de gestió energètica; les mesures preses per mitigar o adaptar-se als riscos associats amb el canvi climàtic; la seva política de riscos relacionats amb la biodiversitat; el posicionament de la seva oferta de productes i serveis en relació amb reptes mediambientals; la participació de les energies renovables en la seva combinació energètica; les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i intensitat de carboni; la quantitat de residus produïts per unitat de producte venut.
 • Indicadors socials: la seva política sobre llibertat sindical i negociació col·lectiva; la seva política sobre la salut i seguretat dels seus empleats; el posicionament de la seva oferta de productes i serveis en relació amb desafiaments socials; el percentatge de dones en la seva població activa; la taxa d'accidents laborals dels seus empleats i subcontractistes; la relació entre el salari màxim i el salari mitjà.
 • Indicadors en el govern: la independència del consell d'administració i dels diferents comitès; la relació i els drets dels accionistes; la remuneració dels alts executius, i si això inclou ambiental o social; l'ètica empresarial de l'empresa i la seva lluita contra la corrupció.
Estratègia d'inversió

A través de la informació facilitada per ISS-oekom que permet fer una avaluació en l'àmbit ESG de cadascuna de les empreses de la cartera, la metodologia interna distingeix entre ESG, empreses aptes en l'àmbit de sostenibilitat; ESG-, empreses aptes, però sota observació; i NO ESG, les empreses no aptes en l'àmbit de sostenibilitat.

ESG. Són empreses aptes i amb bon rendiment sota criteri ESG si:

 • L'avaluació dels indicadors indica un nivell ESG d'ISS-oekom de l'1 al 6. (Classificació numèrica en la qual a les empreses se'ls assigna un rang de l'1 al 10, en el qual 1 indica un nivell d'alt rendiment ESG, mentre que 10 indica un mal rendiment ESG).
 • La classificació individual no és 3 esglaons inferior respecte a la classificació sectorial. Classificació alfabètica, s'assigna una classificació corporativa ESG individual que aplica un sistema de qualificació basat en puntuacions i ponderacions individuals d’A+ (acompliment excel·lent) a D- (rendiment pobre). Es compara amb una classificació sectorial en la qual ISS-oekom assigna llindars Prime específics de la indústria de B-, C+ o C. El fons no inverteix en empreses en les quals la seva classificació individual respecte a la classificació sectorial està per sota de 3 esglaons.

Es pot invertir en aquest ventall d'empreses que compleixen el criteri de sostenibilitat sota els criteris que busquen atorgar al partícip una rendibilitat a mitjà/llarg termini en correspondència amb el risc assumit per una cartera d'inversió diversificada en actius dins del marc establert per la legislació vigent.

ESG–. Són empreses aptes sota el nostre criteri ESG intern, però estan “sota observació” a causa d'alguna alteració en el rendiment ESG. El fons no incrementa la posició en empreses amb nivell ESG 7 i 8 en la classificació numèrica.

NO ESG. L'avaluació dels indicadors sota els nostres criteris ESG interns permet un scoring dels actius, no invertint o bé venent si es tracta d'un actiu que ja està en cartera, en els casos següents:

 • Empreses en el rang 9 al 10 de la classificació ESG d'ISS-oekom. Empreses en les quals s'ha verificat l'incompliment de les normes establertes per organismes autoritzats i, a més, l'empresa no aborda una possible solució.
 • Empreses en les quals la seva classificació individual respecte a la classificació sectorial està per sota de 3 esglaons.
 • S'exclou el deute sobirà dels països no aptes per a inversió. S'avalua els països en aspectes socials i ambientals basats en dos indicadors disponibles públicament:
  • The Environmental Performance Index, https://epi.yale.edu/, desenvolupat per la Universitat de Yale durant més de 20 anys. El seu objectiu és avaluar l’acompliment ambiental dels països sobre la base de 32 indicadors que cobreixen una àmplia gamma de temes, des del canvi climàtic fins a la biodiversitat o l'accés a sanejament segur i aigua potable. Dona com a resultat una puntuació que va de 0 a 100, sent 100 la millor puntuació.
  • The Social Score Index, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores, proporcionat per l'ONG Freedom House que avalua els països respecte als drets polítics i les llibertats civils. A cada país se li atribueix un estatus: Lliure, Parcialment lliure, No lliure.
  El fons exclou d'inversió el 50 % dels països que tenen el pitjor Índex d’Acompliment Ambiental i també exclou els països avaluats com a “Parcialment lliures” o “No lliures” per Freedom House. Les exclusions s'apliquen al deute sobirà, als municipis o a les regions d'aquests països que podrien emetre bons, així com a les agències estatals. Malgrat això, no s'aplica a les empreses de propietat estatal.
 • El fons exclou la inversió en el sector d'armament i tabac.
 • S'adopten les restriccions del grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale respecte a les empreses exposades al carbó, petroli i gas. L'objectiu per al 2030 és que les empreses en les quals inverteix no tindran infraestructura relacionada amb carbó tèrmic utilitzat per a la producció d'electricitat. Per complir aquest objectiu, s'han establert diversos límits en criteris relatius (% dels ingressos del carbó >20 %, % de barreja de generació d'electricitat >20 %) i criteris absoluts (producció anual de carbó >10 M tones, capacitat instal·lada elèctrica >5 GW).
  • Qualsevol companyia que compleixi un d'aquests criteris està exclosa d'inversions addicionals. (Es faran excepcions per a les empreses amb un pla públic per tancar les seves instal·lacions de carbó restants abans de 2030/2040).
  • S'exclouen les noves inversions en bons d'emissors en els quals la participació de petroli i gas no convencional en la seva producció d'hidrocarburs és superior al 20 %, o si l'empresa augmenta la seva producció total de petroli i gas. Les inversions en bons verds d'aquests emissors poden autoritzar-se amb prèvia validació per part de l'equip ESG.
Proporció d'inversions

Aquest producte financer promou característiques mediambientals o socials, però no té per objectiu una inversió sostenible. El fons té un compromís d'inversió sostenible d'un 50 % amb un objectiu mediambiental i social en activitats econòmiques que no puguin considerar-se mediambientalment sostenibles d’acord amb la taxonomia de la UE.

Seguiment de les característiques mediambientals o socials

El compliment del control dels criteris d'inversió ESG es fa en el moment previ a la compra. La llista d'exclusió corporativa s'actualitza mensualment i els països aptes per a inversió s'actualitzen anualment, controlant l’adequació correcta de la cartera d'inversió mensualment i procedint a desinvertir si no compleixen els criteris ESG.

Els indicadors principals i addicionals triats són els següents:

 • Petjada de carboni.
 • Intensitat de gasos amb efecte d’hivernacle de les empreses en les quals inverteix.
 • Proporció d'inversions en empreses que s’han relacionat amb infraccions dels Principis del Pacte Mundial de l'ONU i de les Línies Directrius de l'OCDE.
 • Proporció d'inversions en entitats sense política de drets humans.
 • Proporció d'inversions amb deficiències en les mesures adoptades per afrontar els incompliments de procediments i normes per a la lluita contra la corrupció i el suborn.

Com a mínim, en el 50 % de les inversions de la cartera, els indicadors d'incidències adverses triats hauran de millorar o, si no és possible, no empitjorar en un rang del 10 % respecte al mesurament de l'any anterior. En cas de superar aquest percentatge es procedirà a realitzar els ajustos necessaris en els emissors de la cartera per millorar el resultat dels indicadors d'incidències adverses.

Mètodes

Davant del risc de baixada de ràting ESG dels actius en cartera, no s'incrementen les inversions que passin a nivell d'ESG- (ESG 7 i ESG 8) i es realitzen desinversions de tots aquells actius que no estiguin dins dels paràmetres de sostenibilitat admesos i que passin a rebre una qualificació ESG nivell 9, nivell 10 o bé la seva qualificació alfabètica ESG es distanciï 3 esglaons respecte al seu sector. Per tant, la finalitat d'aquests criteris ESG interns no és únicament aplicable en el moment de realitzar les inversions, sinó que també s'aplica en tot moment sobre la cartera viva del fons. Aquest control de sostenibilitat per a la cartera es fa periòdicament, amb caràcter mensual. A més, s'exclou el deute sobirà dels països no aptes per a inversió. S'exclouen les activitats considerades controvertides en emissors amb exposicions significatives a combustibles fòssils, armament i tabac.

Quan el sistema de gestió de riscos detecti que la mitjana ponderada de les inversions catalogades superi el nivell d'ESG 8, ho comunicarà a l'òrgan d'administració de la gestora i al representant de la promotora.

A més, existeix la vocació de no causar un mal significatiu i assegurar que la promoció de característiques mediambientals o socials no perjudica significativament altres objectius mitjançant el seguiment de les principals incidències adverses en els indicadors triats en el 50 % de les inversions de la cartera, els quals hauran de millorar o, si no és possible, no empitjorar en un rang del 10 % respecte al mesurament de l'any anterior. En cas de superar aquest percentatge es procedirà a realitzar els ajustos necessaris en els emissors de la cartera per millorar el resultat dels indicadors d'incidències adverses. Si una inversió incompleix amb un d'aquests punts, la gestora TARGOPENSIONES considera que no és possible assegurar que no existeix un mal significatiu i no es considera inversió sostenible.

Fonts i tractaments de dades

L'empresa Instutional Shareholder Services (ISS-oekom) proporciona la informació dels indicadors ESG, E (Environment-Ambiental), S (Social) i G (Governança). La qualificació corporativa ESG dona informació altament rellevant, material i prospectiva de dades i acompliment ambientals, socials i de governança. L'univers de qualificació corporativa ESG cobreix aproximadament 10.000 emissors. L’acompliment ESG d'una empresa s'avalua amb un conjunt estàndard d'indicadors intersectorials. Una opinió d'analistes complementa cada qualificació corporativa ESG, proporcionant un resum qualitatiu i anàlisi dels resultats de qualificació central en tres dimensions: Oportunitats de Sostenibilitat, Riscos de Sostenibilitat i Governança.

Limitacions dels mètodes i les dades

A les empreses o actius financers que no tinguin valoració ISS-oekom se'ls buscarà una qualificació ESG alternativa a Bloomberg, sent aptes les que tinguin qualificació ESG igual o superior a BBB.

Diligència deguda

El procés de diligència deguda es fa contínuament i de manera periòdica optimitzant la rendibilitat de les inversions amb el risc assumit. El risc de sostenibilitat s'integra en la presa de decisions d'inversió, entès com tot esdeveniment o estat mediambiental, social o de governança que, en cas d'ocórrer, pogués tenir un efecte material negatiu real o possible sobre el valor de la inversió. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica. D'aquesta manera, les inversions que presentin un risc més gran de sostenibilitat poden ocasionar una disminució del preu dels actius subjacents i, per tant, afectar negativament el valor de la participació del pla de pensions. Addicionalment, es fa un seguiment d'adaptació davant del previsible canvi regulador en matèria sostenibilitat. Les polítiques d'inversió dels fons de pensions recullen els riscos de sostenibilitat en la presa de decisions. En cas de produir-se qualsevol incidència que contradigui els criteris exposats en la presa de decisions d'inversions realitzades en cartera, es prendran les mesures de desinversió adequades que redueixin l'impacte en la valoració per tal d'eliminar el risc en cartera. Per garantir-ne l'anàlisi, un Consell Metodològic intern revisa periòdicament els indicadors, les estructures de qualificació i els resultats d'alta qualitat. A més, la metodologia i els resultats es discuteixen periòdicament amb un Comitè de Ràting extern que està format per experts ESG altament reconeguts.

Aquesta anàlisi constitueix una ajuda en la presa de decisió durant el procés d'inversió addicional als criteris financers habitualment analitzats. El 100 % de la cartera d'inversions del fons està invertida a partir de la metodologia ESG exposada en l'apartat Estratègia d'inversió.

A més, el 50 % de les inversions de la cartera tenen un objectiu mediambiental i social en activitats econòmiques que no poden considerar-se mediambientalment sostenibles d’acord amb la taxonomia de la UE i fa el seguiment dels indicadors de l'Annex I de les RTS 1288/2022:

 • Petjada de carboni.
 • Intensitat de gasos amb efecte d’hivernacle de les empreses en les quals inverteix.
 • Proporció d'inversions en empreses que s’han relacionat amb infraccions dels Principis del Pacte Mundial de l'ONU i de les Línies Directrius de l'OCDE.
 • Proporció d'inversions en entitats sense política de drets humans.
 • Proporció d'inversions amb deficiències en les mesures adoptades per afrontar els incompliments de procediments i normes per a la lluita contra la corrupció i el suborn.

A través de la informació publicada dels emissors en els quals inverteix, permet fer una valoració dels efectes negatius que les inversions realitzades per aquest fons poden causar cap a l'exterior.

Polítiques d'implicació

La política d'implicació descriu aquelles accions per les quals l'entitat gestora, en l'exercici de la gestió de les inversions del fons de pensions, s'implica en l'estratègia d'inversió com a accionista de les societats.

Les societats objecte d'inversió són analitzades pel que fa a l'estratègia, al rendiment financer i no financer i als riscos, a l'estructura del capital, a l'impacte social i mediambiental i al govern corporatiu. Almenys una vegada l'any s'analitzen aquestes empreses en els aspectes que componen la memòria d'impacte social i mediambiental i el govern corporatiu.

Amb la informació pública, i si aquesta no fos suficient amb la informació sol·licitada als departaments de relacions amb l'inversor, s'elabora una memòria que es publica anualment al web públic del grup.

En l'exercici del dret de vot es tenen en compte les recomanacions de Crédit Mutuel sorgides en la col·laboració i assessorament de l'entitat especialitzada ISS-oekom que determinen aquelles actuacions que, per la dimensió de les inversions, generin més impacte, ja sigui individual o associant-se amb d’altres entitats, puguin exercir-se en defensa dels principis d'inversió sostenible. Els criteris que segueix ISS-oekom per determinar les recomanacions del sentit del vot, sota criteris ESG, en les juntes d'accionistes estan detallats en l’enllaç següent: https://www.issgovernance.com/file/policy/active/specialty/Sustainability-International-Voting-Guidelines.pdf.

Inicialment, es considera que, si la posició d'inversió en una acció és superior a 1 milió d'euros, el fons vota segons els criteris de sostenibilitat i ESG (“Environmental, Social and Governance”) definits en aquesta Política d'inversió. A aquest efecte, posicions inferiors a 1 milió d'euros es reputen d'insuficient entitat per exercir una influència mínimament notòria. El fons es reserva el dret a acceptar propostes d'associació en l'exercici del vot que permetin defensar els criteris de sostenibilitat anteriorment exposats al costat d'altres accionistes.

A més d'aquestes polítiques, el fons té la voluntat de fer inversions específiques de temàtica ambiental o social:

 • Bons “verds” que poden ser emesos per emissors del sector privat o públic. Els fons recaptats es destinen al finançament de projectes que ajudin a millorar l’acompliment ambiental de l'economia.
 • Bons “socials”, els fons recaptats dels quals permeten dur a terme projectes amb forts beneficis socials.
 • Bons “sostenibles”, els fons recaptats dels quals s'utilitzen per finançar projectes amb temàtica ambiental i/o social.
 • Bons “vinculats a la sostenibilitat", els fons dels quals s'utilitzen per al finançament general de l'empresa, però els interessos pagats per ella al seu creditor estan indexats a l'assoliment d'objectius ESG significatius, quantificables, predeterminats i verificats de forma independent.

Informació relativa a com i en quin grau les empreses en les quals inverteix el producte compleixen amb les característiques mediambientals, socials i de governança, d'acord amb el Reglament (UE) 2019/2088 de Divulgació o SFDR i el Reglament (UE) 2020/852 de Taxonomia, en els seus articles 8 i 11, així com 6 i concordants.

Documents

Els plans de pensions proposats estan sotmesos a condicions que et presentarà el teu gestor. Els documents de dades fonamentals dels plans de pensions, de l'article 48 del Reglament de Plans de Pensions, estan a la disposició dels nostres clients en les nostres oficines i en la nostra pàgina web www.tomamosimpulso.com.

Plans de Pensions distribuïts sota la marca Tomamos impulso. Entitat Promotora: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., NIF A-65782807, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 43137, Foli 171, Full B 423520, amb clau C790 en el Registre DGSyFP, amb domicili a la Carretera de Rubí, 72-74, Edifici Horizon-08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Entitat Gestora: Targopensiones, E.G.F.P., S.A.U., NIF A-08605396, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid Tom 36 898, Foli 147, secció 8 Full M-660126 i en el Registre Administratiu d'Entitats Gestores de F.F.P.P. amb la clau G0172. Entitat Comercialitzadora: TARGOBANK, S.A.U., NIF A-79223707, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, T. 28412, F. 49, Secc. 8a, F. M-14751, I. 199, entitat bancària amb clau 0216, en el Registre de Banc d'Espanya i operador Bancassegurances vinculat, amb clau OV0088, en el Registre DGSyFP, entitat Gestora i Comercialitzadora amb domicili al carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043 de Madrid. Totes elles pertanyents a Grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale. L'operador de bancassegurances TARGOBANK, S.A.U., disposa d'una assegurança de responsabilitat civil professional, de conformitat amb el Reial Decret 3/2020, de transposició de la Directiva 2016/97, sobre la distribució d'assegurances. Les entitats amb contracte d'agència amb l'operador es poden consultar a www.tomamosimpulso.com. Entitat Dipositària: BNP Paribas Securities Services, amb domicili al carrer Emilio Vargas, 4. 28043 Madrid, NIF W-0012958-E, RM Madrid, T.15921, F.120, F.M-269144.