HIPOTECA TIPUS VARIABLE NO BONIFICADA

TAEVariable 5,31 %2 / Primer any: 2,50 % TIN. Resta d'anys: Euríbor + 1,65 % TIN

HIPOTECA TIPUS VARIABLE BONIFICADA

TAEVariable 4,28 %2 / Primer any: 1,50 % TIN. Resta d'anys: Euríbor + 0,65 % TIN

TAE, TIN i Euríbor... qui són? No, no són els nostres oncles hipotecaris. És una mica més complicat, però no gaire més! Són paraules que has de conèixer i que t'expliquem. Per parts.

TIN és el Tipus d'Interès Nominal, és el percentatge que s'aplica sobre l'import prestat durant un període de temps determinat, és a dir, els diners que es paguen pel capital prestat.

La TAE o Taxa Anual Equivalent inclou, a més del TIN, les despeses i comissions associades al finançament, i s'expressa en forma de percentatge anual, és a dir, sempre es referencia a l'espai temporal d'un any. En el cas d'hipoteca a tipus variable sempre parlarem de TAEVariable.

Finalment, l'Euríbor és l'acrònim de Tipus Europeu d'Oferta Interbancària. És a dir, el tipus d'interès al qual les entitats de crèdit estan disposades a prestar-se fons en euros entre si. L'euríbor a un any és el tipus oficial de referència més utilitzat per a préstecs hipotecaris a Espanya des de l'1 de gener de 2000. Així, en les hipoteques variables la quota que paguem cada any dependrà de la part fixa negociada amb el banc (diferencial de la hipoteca) i de l'evolució de l'euríbor.

Sense comissió d'obertura

El teu gestor sempre disponible

Terminis que s'adapten a tu

Tu tries casa

Nosaltres fem que la puguis estrenar com més aviat millor.

CONEIX ELS NOSTRES TIPUS

En la taula que et mostrem tos seguit, pots trobar les condicions que tenim per a un termini de 25 anys.

Sense Bonificació Amb Bonificació
TAEVariable TIN Primer any Resta d'anys TAEVariable TIN Primer any Resta d'anys
5,31 %2 2,50 % Euríbor + 1,65 % TIN 4,28 %2 1,50 % Euríbor + 0,65 % TIN

Per a altres terminis, consulta amb el teu gestor.

En la pestanya en què t'expliquem QUÈ INCLOEM A LA TAEVariable?, t'hi detallem els productes que donen accés a la bonificació i en quin percentatge bonifiquen la nostra hipoteca.

FINANÇAMENT

Aquestes condicions són vàlides per a l'adquisició del teu habitatge habitual. Et financem fins al 80 % del valor més baix d'aquests dos valors: el preu de compra i el valor de taxació. Per a altres habitatges, el màxim que financem és el 60 % del valor més baix dels valors entre el preu de compra i el valor de taxació.

QUÈ INCLOEM A LA TAEVariable?

DESPESES: una de freda i una de calenta. Assumim les despeses de notaria, registre, gestoria i impost d'actes jurídics documentats (AJD) derivades de l'escriptura del préstec hipotecari. Les despeses de taxació van a càrrec teu.

REQUISITS: dos! Per poder tenir una hipoteca amb nosaltres, necessites 1) obrir un compte corrent a TARGOBANK i 2) contractar una assegurança de danys sobre l'immoble hipotecat durant la vigència del préstec. TARGOBANK no comercialitza assegurances de danys, per la qual cosa, per calcular-ne la TAEVariable, hem tingut en compte la prima resultant de simular l'assegurança de llar, que és la més similar a l'assegurança de danys que comercialitzem, amb la diferència que l'assegurança de llar t'ofereix més cobertura. A més, en el cas de la TAEVariable bonificada, s'aplicarà la bonificació que correspongui per la seva contractació. No obstant això, ets lliure de contractar l'assegurança de danys, que és l'obligatòria, amb la companyia asseguradora que triïs.

CONDICIONS DE BONIFICACIÓ: si encara vols pagar menys cada mes, pots obtenir una rebaixa en el tipus d'interès nominal (TIN) si contractes una sèrie de productes. Són les anomenades "Condicions de bonificació". Aquí les tens.

CONDICIONS DE BONIFICACIÓ
Producte contractat Bonificacions acumulables (màxim 1 %) Cost anual del producte
Compte corrent amb domiciliació de nòmina, pensió o ingressos recurrents igual o superior a 2.000 € 0,10 %
Domiciliar 3 rebuts de subministraments de la llar bimestrals i fer 6 o més compres durant el trimestre amb una targeta de crèdit o dèbit TARGOBANK 0,15 %
Assegurança de la llar lligada a la hipoteca. Assegurança anual renovable amb continent igual al més gran dels valors de taxació a l'efecte de l'assegurança 0,25 % 145,22 €
Assegurança de vida pel 100 % de l'import del préstec hipotecari 0,50 % 98,81 €
El compliment de les bonificacions es revisarà anualment i, en cas de no complir-se alguna de les condicions, el tipus d'interès nominal podrà incrementar-se fins a un màxim de l'1 %.

Supòsits:
En el càlcul de les TAEVariable s'han tingut en compte els supòsits següents:

 • S'ha realitzat partint del supòsit que el contracte de préstec estarà vigent durant el període de temps acordat i que el prestador i el prestatari compliran les seves obligacions en les condicions i en els terminis que s'hagin acordat en el contracte de préstec.
 • En els contractes de préstec que continguin clàusules que permetin modificacions del tipus deutor i, si escau, de les despeses incloses en les TAEVariable que no siguin quantificables en el moment del càlcul, les TAEVariable es calcularan partint del supòsit que el tipus deutor i les altres despeses es mantindran sense canvis respecte al nivell fixat en el moment de la formalització del contracte.
 • Les TAEVariable anunciades i reflectides en els exemples representatius, s'han calculat de conformitat amb allò que s'estableix en la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.
 • El càlcul de les TAEVariable s'ha realitzat sota la hipòtesi que l'índex de referència més el diferencial no varien en les successives revisions del tipus d'interès, per tant, aquestes TAEVariable podran variar amb les revisions del tipus d'interès i també podran variar en funció de l'import i el termini. Aquestes TAEVariable s'han calculat sota la hipòtesi que no es produeix cap cancel·lació, ni parcial ni total, al llarg de tota la durada del préstec.

L'import de la quota es calcula aplicant el "sistema d'amortització francès": es paga la mateixa quantitat tots els mesos, sempre que el tipus d'interès aplicable a l'operació no variï durant el període de liquidació, o que no es realitzin amortitzacions anticipades, ni parcials ni totals, durant la vida del préstec. La quota de la hipoteca es compon d'una part d'interessos i una altra d'amortització de l'import total del préstec. Com que la quota a pagar és constant mentre no hi hagi revisió del tipus d'interès motivada per un canvi en les condicions de bonificació que compleixi el client, a mesura que es redueix el capital pendent de la hipoteca, els interessos que es generen sobre aquest capital són inferiors. Per aquest motiu, durant els primers anys de la hipoteca, es paga una quantitat més gran d'interessos que de capital, i durant el període final del préstec es paga més capital i menys interessos.

La part corresponent al pagament d'interessos de la quota es calcula aplicant el tipus d'interès mensual corresponent (TIN/12 mesos) al capital pendent del préstec. L'amortització mensual es calcula restant de la quota total l'import dels interessos. La quota mensual del préstec depèn de l'import, del tipus d'interès i del termini, i es calcula amb la fórmula següent:

Quota constant d'amortització d'un préstec = C0*(i*(1+i)^n)/(((1+i)^n)-1)

Éssent:

 • Co = quantitat pendent d'amortitzar
 • n = durada de l'operació en mesos
 • i = tipus d'interès anual (TIN)/12 en tant per u

TERMINI

La durada màxima a la qual pots sol·licitar la teva hipoteca és de 30 anys, sempre que el titular més jove amb ingressos no superi l'edat de 70 anys a la finalització del període contractat.

EXEMPLES REPRESENTATIUS

El termini de devolució que tries per a la teva hipoteca condiciona el tipus d'interès, per això creiem que és bo que vegis diversos casos amb xifres concretes.

Exemples representatius

2 Exemple representatiu per a un préstec de 150.000 € a un termini de 25 anys complint condicions de bonificació màxima.

TAEVariable 4,28  %. Tipus d'interès del primer any: TIN:  1,50 %. Resta d'anys: Euríbor + 0,65 %. Nombre de quotes a reemborsar: 300 quotes mensuals. Quota mensual el primer any: 599,90 €. Quota mensual resta d'anys: 798,77  €. Última quota: 797,97 €. Transcorregut el primer any, el tipus d'interès serà variable i es revisarà anualment. Tipus d'interès resta períodes anuals: EURIBOR Hipotecari a un any (3,534 % B.O.E. 02-03-2023) + un diferencial de 0,65 %. En el càlcul d'aquesta TAEVariable s'han tingut en compte:

 • Assegurança de la llar amb una prima anual estimada de 145,22 € (per a un supòsit de 150.000,00 € de continent). Assegurança anual renovable.
 • Assegurança de vida per import de 150.000,00 € durant 25 anys per a una persona de 35 anys. Import de la prima anual de 98,81 €. Assegurança anual renovable.
 • Despeses estimades de taxació: 302,50 €.

Cost total del crèdit: 93.647,01 €. Import dels interessos: 87.243,76  €. Import total degut (suma de l'import del préstec i el seu cost total): 243.647,01 €.

2 Exemple representatiu per a un préstec de 150.000 € a 25 anys no complint condicions de bonificació.

TAEVariable 5,31  %. Tipus d'interès del primer any: TIN:  2,50 %. Resta d'anys: Euríbor + 1,65 %. Nombre de quotes a reemborsar: 300 quotes mensuals. Quota mensual el primer any: 672,93 €. Quota mensual resta d'anys: 884,76  €. Última quota: 882,10 €. Transcorregut el primer any, el tipus d'interès serà variable i es revisarà anualment. Tipus d'interès resta períodes anuals: EURIBOR Hipotecari a un any (3,534 % B.O.E. 02-03-2023) + un diferencial de 1,65 %. En el càlcul d'aquesta TAEVariable s'han tingut en compte:

 • Assegurança de la llar amb una prima anual estimada de 145,22 € (per a un supòsit de 150.000,00 € de continent). Assegurança anual renovable.
 • Comissió de manteniment de compte corrent (108 €  anuals).
 • Despeses estimades de taxació: 302,50 €.

Cost total del crèdit: 119.516,38  €. Import dels interessos: 112.883,38  €. Import total degut (suma de l'import del préstec i el cost total del mateix): 269.516,38  €.

Sí, sí, això em convenç!

M'interessa aquesta informació.

1 Hipoteca a Tipus Variable: vàlid en el territori nacional, excepte a Andalusia.

Prestador: TARGOBANK, SAU. Finançament: préstec hipotecari a tipus variable per a residents. Subjecte a aprovació de l'entitat. Risc de pèrdua d'habitatge en cas d'incompliment. Titulars i garants respondran amb els seus béns presents i futurs excepte limitació en el contracte.

Ves a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació precontractual.

L'Asseguradora per a les garanties subscrites de Defunció i Pèrdua Total i Irreversible d'Autonomia Gran Invalidesa és Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb domicili social a Sant Cugat del Vallès (08174), carretera de Rubí, núm. 72-74, Edifici Horizon, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43137, foli 63, full B-423520, NIF A-65782807, i en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradores (DGSyFP) amb la clau C-790.

L'Asseguradora de l'Assegurança de Llar és GACM SEGUROS GENERALES, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, amb domicili social a Sant Cugat del Vallès (08174), carretera de Rubí, núm. 72-74, Edifici Horizon, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 20701, foli 4, full B-11.217, Insc. 1a, NIF A-59575365, i en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradores (DGSyFP) amb la clau C-0708.

L'Assegurança de Vida i l'Assegurança de Llar són productes distribuïts a través de l’Operador de Bancassegurances Vinculat TARGOBANK, S.A.U., NIF A-79223707, clau OV0088, en el Registre Administratiu de Distribuïdores d’Assegurances i Reassegurances de la DGSyFP, amb domicili al carrer Ramírez de Arellano, n.º 29, 28043 Madrid, i amb clau 0216 en el Registre del Banc d’Espanya.

L'Operador de Bancassegurances Vinculat TARGOBANK, SAU, disposa d'una assegurança de responsabilitat civil professional, de conformitat amb el Reial decret 3/2020, de transposició de la Directiva 2016/97, sobre la distribució d'assegurances i té contracte d'agència amb les entitats asseguradores consultables en l'espai Informació a client de la pàgina web www.tomamosimpulso.com.

Més solucions per a tu