Subscriu-te a una vida més fàcil
24 hores al dia, 7 dies per setmana

Espera, un moment. Què és això de ser PRIME?

Ser PRIME és buscar l'empresa de mudances que necessita la teva filla escarxofat al sofà, abans de veure la teva sèrie favorita a Amazon Prime.

Ser PRIME és saber que el teu assistent personal trobarà la millor casa rural per celebrar el teu aniversari mentre et relaxes prenent un bany.

Ser PRIME és que el teu manetes tecnològic deixi llest l'ordinador als teus pares perquè puguin veure els seus nets per la pantalla quan vulguin.

En definitiva, ser PRIME és oblidar-te de fer el que no t'agrada, per centrar-te en el que sí t'agrada.

Subscriu-te a una vida més fàcil, fes-te PRIME

Amb el Compte Subscripció PRIME tens accés, per només 9 € al mes2 (carregats en el compte de pagament), a tots els productes i serveis que Tomamos impulso ha seleccionat per a tu: des de dos comptes bancaris connectats entre sí, fins a una assegurança d'accidents o un servei d'assistent personal 24 h.

Assistent personal 24 h3

Fes-te la vida fàcil ja.

 • Tràmits i cerca d'informació tot el dia, tots els dies de l'any
 • Petició de cites mèdiques
 • Entrades per a espectacles
 • Canvis de subministraments

Gestoria administrativa3

Tràmits a distància en nom teu.

 • Inscripcions en el Registre Civil
 • Baixes por paternitat i maternitat
 • Duplicats de permisos de conducció i circulació
 • Altes i baixes de contractes d'empleats
 • Certificats de naixement, matrimoni i defunció
 • Altes i canvis en el padró municipal

Ajuda a domicili3

2 hores l'any per començar i, la resta, a un preu4 preferent.

Per arribar a tot i a tots

 • La cura dels nens
 • L'atenció als pares
 • La neteja de la casa
 • Comprar, cuinar, rentar, planxar, fer la compra...

Manetes tecnològic3

Resolució per telèfon, email o xat de problemes informàtics i de comunicacions

 • Incidències de hardware (impressora, ordinador) i software (anti virus, programes)
 • Assistència tecnològica (Tv, consoles, wifi)

Telefarmàcia 24 h il·limitada3

Compra del medicament, recollida i entrega a la teva porta, donant prioritat a la farmàcia més propera al teu domicili.

Teleassistència fixa i mòbil3

Assistència i gestió d'emergències 24 hores

Per atendre als més necessitats de la família: els grans, els nens, els convalescents o els dependents.

Conversa davant situacions de solitud

Informació a familiars

Recordatori de medicació i cites

Assistència jurídica i legal3

Consultes jurídiques telefòniques gratuïtes, il·limitades i anònimes.

Resolució de dubtes de l'àmbit: civil (contractes, herències, lloguers, comunitat de propietaris), mercantil (accions, societats), laboral, penal, fiscal i contenciós-administratiu.

Assegurança Pack Protecció5

Siguis on siguis, serveis telefònics amb orientació mèdica, social i assessorament legal. A més, una completa assistència de viatge i una assegurança d'accidents per valor de 6.000 €.

 • Cobertura davant accident o hospitalització a l'estranger
 • Transport o repatriació de difunts, ferits i acompanyants
 • Cerca i transport d'equipatge i efectes personals
 • Despeses de prolongació de l'estada a l'estranger
 • Despeses odontològiques d'urgència a l'estranger

Targeta de crèdit6

 

 • Facilitat de pagament amb contactless
 • Emissió i renovació de la targeta gratis
 • DIGIPIN: pin consultable en l'app o web de TOMAMOS IMPULSO

Un Compte de Pagament i un Compte d'Estalvi connectats7 entre sí

 

A més de tots els serveis, el Compte Subscripció PRIME està format per un compte de pagament, en el qual funciones amb la teva targeta de dèbit gestionant el teu dia a dia, i un compte d'estalvi que et genera una certa rendibilitat8. Això és el que aconseguiràs.

Dos comptes connectats entre sí que t'ajudaran a estalviar, mantenint sempre els teus diners disponibles9. I sense explicacions.

No facis el préssec, fes-te PRIME

Subscriu-te a una vida més fàcil per 9 € al mes2

I a més a més, tindràs Amazon Prime10 durant tota la vida del teu Compte Subscripció PRIME si ets un dels 15.000 primers a contractar-lo

(inclou Prime Video, amb accés a sèries i pel·lícules i descomptes i entregues gratis exprés, entre d'altres)

I, a més, amb la teva Subscripció PRIME pots obtenir descomptes en les nostres assegurances11 i productes bancaris i opció a d'altres de terceres empreses. Perquè t'ho mereixes. Això i molt més.

1 Compte Subscripció Prime és un producte de TARGOBANK S.A.U,: disponible per a particulars, residents, majors de 18 anys. Màxim 2 titulars. Els titulars han d’haver contractat amb anterioritat o simultàniament el servei de Banca-Assegurances a Distància. Inclou: compte de pagament, compte d’estalvi, targeta de dèbit, servei “El teu dia a dia i assistent personal” i assegurança “pack protecció”. Addicionalment pot incloure una targeta de crèdit a sol·licitud del client i subjecta a aprovació de l’entitat.

2 El càrrec de la comissió de manteniment del Compte Subscripció PRIME de 9 €/mes (108 €/any) es realitza en el compte de pagament amb liquidació mensual. Exemple representatiu per a un saldo en compte diari de 3.000 € mantingut de manera constant durant un any. Total comissió de manteniment repercutida en el compte de pagament: 108 € (9 € mensuals). 0,00 % TIN, -3,5 % TAE. La TAE variarà en funció del saldo.

3 El servei descrit forma part del “Servei el teu dia a dia i Assistent Personal”. Es contracta a través de TARGOBANK dins del Compte Subscripció Prime i es prestat per ALARES HUMAN SERVICES S.A., CIF A82277963, domicili social a Madrid (28046), Paseo de la Castellana, 126.
En compliment d'allò que es preveu en la normativa fiscal vigent, el servei “El teu dia a dia i Assistent personal”, rebut pel Compte Subscripció Prime, té la consideració de Rendiment de Capital Mobiliari en espècie pels titulars del compte, sotmès a ingrés a compte del 19 %, que serà practicat per TARGOBANK conforme la normativa fiscal aplicable. Els rendiments seran imputats en proporció als titulars del compte. L’ingrés a compte practica no es repercuteix al client, l’assumeix TARGOBANK. L’import d’ingrés a compte es calcula i imputa segons normativa vigent.
La retribució en espècie es compon del valor de mercat del servei més l’ingrés a compte no repercutit. El client ha de declarar, en concepte d’ingressos íntegres, el valor dels serveis rebuts més l’ingrés a compte no repercuteix en la base imposable de l’estalvi del seu IRPF. D’altra banda, té dret a la deducció de la retenció en la seva declaració de l'IRPF.

4 Ajuda a domicili: 2 hores gratis l’any. La resta d’hores addicionals amb un 10 % de descompte sense límit d’ús, i un mínim d’hores a contractar per servei de 3 hores.

5 Pòlissa col·lectiva d’assegurança d’accidents personals gratuïta per als titulars del Compte Subscripció PRIME. Prenedor de l’Assegurança: TARGOBANK, S.A.U. NIF: A79223707. Entitat asseguradora: GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. , NIF A-59575365, clau C-0790 en el Registre d’entitats asseguradores de la DGSyFP i amb domicili social a la Carretera de Rubí, 72-74, Edifici Horizon, 08174-Sant Cugat del Vallès.
En compliment d'allò que es preveu en la normativa fiscal vigent, l’assegurança d’accident “pack protecció”, rebuda per la formalització del Compte Subscripció Prime, té la consideració de Rendiment de Capital Mobiliari en espècie pels titulars del compte, sotmès a ingrés a compte del 19 %, que serà practicat per TARGOBANK conforme la normativa fiscal aplicable. Els rendiments seran imputats en proporció als titulars del compte. L’ingrés a compte practica no es repercuteix al client, l’assumeix TARGOBANK. L’import d’ingrés a compte es calcula i imputa segons normativa vigent.
La retribució en espècie es compon del valor de mercat del servei més l’ingrés a compte no repercutit. El client ha de declarar, en concepte d’ingressos íntegres, el valor dels serveis rebuts més l’ingrés a compte no repercuteix en la base imposable de l’estalvi del seu IRPF. D’altra banda, té dret a la deducció de la retenció en la seva declaració de l'IRPF.

6 La targeta de crèdit està subjecta a estudi i aprovació de l’entitat en base a criteris de solvència.

7 Estalvi Automàtic: el dia 15 de cada mes, es traspassa del compte de pagament al compte d’estalvi automàticament el saldo que superi els 3.000 €. I al final de cada dia, si el client en el compte de pagament redueix el saldo disponible per sota de 100 € (per retirada, càrrec rebut) fins a 0 €, automàticament es traspassa del compte d’estalvi l’import necessari per mantenir un saldo de 500 € en el compte de pagament. Estalvi Manual: el client podrà fer traspassos entre els seus comptes a diari sempre que ho desitgi i existeixi saldo disponible en el compte de càrrec.

8 La remuneració del Compte d’Estalvi és del 1,30 % TIN, 1,31 % TAE amb abonament mensual d’interessos. La TAE ha estat calculada tenint en compte que el compte d’estalvi no té comissió. A l’import resultant de cada liquidació mensual se li aplicarà el percentatge de retenció previst per la normativa tributària aplicable al considerar-se rendiments de capital. Sense límit d’import. Exemple representatiu per a un saldo en compte diari de 10.000 € mantingut de manera constant durant un any: 1,30 % TIN, 1,31 % TAE. Total d’interessos liquidats durant l'any 130 €.

9 El compte d’estalvi no té consideració de compte de pagament, per la qual cosa no disposa de serveis de pagament, mitjans de pagament i/o efectes canviaris associats, així com tampoc ofereix el servei de caixa. Els únics fluxos d’entrada i de sortida de fons del compte d’estalvi són els resultants dels traspassos automàtics i/o manuals del compte de pagament al compte d’estalvi i viceversa.

10 Promoció vàlida fins a esgotar existències. Nombre d'existències: 15.000 unitats. TARGOBANK S.A.U, remetrà un únic codi Amazon Prime per Compte Subscripció Prime, bescanviable a www.amazon.es, el dia següent a la seva contractació. El codi tindrà una durada de 12 mesos des del seu bescanvi. Finalitzat aquest període es remetrà un nou codi addicional cada 12 mesos sempre i quan (i) s’hagi mantingut vigent sense interrupció el Compte Subscripció Prime i (ii) romangui en vigor l’acord entre TARGOBANK S.A.U. i AMAZON, en cas contrari es substituirà aquest servei per altre de similars característiques. En cas de cancel·lació del Compte Subscripció Prime dins dels 4 primers mesos des de la seva contractació els titulars d’aquest compte hauran d’abonar a TARGOBANK S.A.U., el preu del codi. TARGOBANK no serà responsable per qualsevol perjudici que pogués patir durant el gaudi del servei objecte de la present promoció. Per resoldre incidències del servei el beneficiari ha de contactar directament amb Amazon.es. El codi objecte d’aquesta promoció no pot ésser bescanviat pel seu import en metàl·lic, ni ser objecte de qualsevol canvi, alteració, compensació, transmissió o cessió a petició de beneficiari. En compliment d’allò que es preveu en la normativa fiscal vigent, la subscripció d’Amazon Prime rebuda pel Compte PRIME té la consideració de rendiment de capital mobiliari en espècie per al beneficiari de la subscripció que rebi el codi d'activació del compte Amazon Prime. Aquest rendiment està sotmès a ingrés a compte del 19 %, que serà practicat per TARGOBANK, aquest no es repercuteix al beneficiari, l'assumeix TARGOBANK. L'import d'ingrés a compte es calcula i imputa segons normativa vigent. La retribució en espècie es compon del valor de mercat del servei més l'ingrés a compte no repercutit. El client ha de declarar, en concepte d'ingressos íntegres, el valor dels serveis rebuts més l'ingrés a compte no repercutit en la base imposable de l'estalvi del seu IRPF. D'altra banda, té dret a la deducció de la retenció en la seva declaració de l'IRPF. El client ha de declarar ambdós conceptes conforme la normativa fiscal aplicable. Per conèixer les condicions d’ús del servei, consulta els termes i condicions d’Amazon Prime.

11 Assegurances del Grup Assurances du Crédit Mutuel Espanya constituït per la companyia d’assegurances personals i salut AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A., NIF A-65782807 | Registre DGSFP codi C0790; la companyia d’assegurances de béns GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U., NIF A-59575365 | Registre DGSFP codi C0708; la companyia d’assegurances de vida ATLANTIS VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., NIF A61944203 | Registre DGSFP codi C0744; totes amb seu social a la carretera de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174 St. Cugat del Vallès (Barcelona).

Assegurances distribuïdes, a través de l’Operador de Bancassegurances Vinculat, TARGOBANK, S.A.U., amb domicilio social al carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043-Madrid, NIF A-79223707. Registre Banc d’Espanya 0216 i Registre de Mediadors DGSFP OV0088. L’operador de bancassegurances TARGOBANK, S.A.U., disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional, de conformitat amb el Reial Decret 3/2020, de transposició de la Directiva 2016/97, sobre la distribució d’assegurances.

Les entitats amb contracte d’agència amb l’operador es poden consultar a l’espai informació a client de la nostra pàgina web www.tomamosimpulso.com.

Si tens qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les teves dades personals o vols exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat, a més de poder consultar a través del link d’informació essencial la política de protecció de dades, pots també dirigir-te al Delegat de Protecció de Dades de TARGOBANK, S.A.U., mitjançant un escrit, acompanyat d’un document oficial que t’identifiqui. Pots fer-ho a la seva atenció a l’adreça postal de TARGOBANK, S.A.U., o a través de l’email dpotbe@targobank.es.