Una ajuda econòmica per als moments dolents

Els que es queden cobren un capital que farà que la pèrdua no tingui un impacte econòmic tant fort. Ah, i amb testament gratuït.

QUÈ ÉS

QUÈ ÉS EXACTAMENT L'ASSEGURANÇA DE VIDA COMPLETA COMPLETVIDA?

Una assegurança de vida risc que, d'acord amb les definicions i límits de la pòlissa, garanteix una indemnització econòmica (un capital definit per l'assegurat en les condicions particulars de la pòlissa) en el moment de la defunció o alguna de les garanties opcionals contractades. L’assegurança t’ofereix, a més, multitud de serveis per ajudar-te en la vida diària i per assegurar la teva tranquil·litat i la dels teus.

Possibilitat d'incloure garanties opcionals.

Capitals de garanties bàsiques: des de 30.000 € fins a 300.000 € (o superiors, prèvia consulta).

Declaració d'estat de salut i, en determinats capitals i edats, examen mèdic de la companyia.

QUI POT CONTRACTAR

Qualsevol persona física resident a Espanya amb edat mínima de 16 anys, no obstant això aquesta modalitat d'assegurança de Vida Completa Completvida, no podrà ser contractada per: els professionals dels cossos de bombers, rescat i salvament, els professionals que manipulin explosius, els de les Forces Armades i dels Cossos de Seguretat de totes les Administracions, els professionals o persones contractades per a realitzar funcions de vigilància privada i/o de control d'accés a tota mena de locals o establiments i les persones que treballin en plataformes de perforació de tota mena.

QUI POT SER ASSEGURAT

Poden ser assegurats les persones físiques que, en el moment de la subscripció, tinguin entre 16 i 64 anys d'edat. La garantia complementària optativa de «Bestreta per Malaltia Greu», no podrà ser contractada per persones que, en el moment de la subscripció, hagin aconseguit els 55 anys d'edat.

DURADA DE L'ASSEGURANÇA

L'assegurança es contracta pel període indicat en les condicions particulars i, al seu venciment, es prorrogarà automàticament per successives anualitats, fins a l'anualitat d'assegurança en què l'assegurat compleixi els 70 anys d'edat, respecte a les garantia principal de Defunció i a les garanties complementàries de Capital Addicional en cas de Defunció per Accident, d'Assistència en Viatge i de Serveis d'Assistència, i fins a l'anualitat d'assegurança en què l'assegurat compleixi els 65 anys d'edat, respecte a la resta de garanties complementàries, excepte pacte en contra.

PERÍODE DE CARÈNCIA

La garantia complementària de Malaltia Greu té una carència de 90 dies a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta garantia complementària.

FORMES DE PAGAMENT

Es pot pagar la prima de manera fraccionada segons conveniència de l'assegurat (anual, semestral, trimestral o mensual).

(No s’emetran rebuts d’aquest producte per un import inferior a 6 €)Si estàs pensant en una assegurança de vida és que estimes molt els que formen la teva vida avui. Enhorabona i... bona vida!

QUÈ COBREIX

GARANTIES BÀSIQUES

Defunció

En cas de defunció de l'assegurat, l'entitat asseguradora pagarà als beneficiaris el capital assegurat vigent en la data de defunció.

Assistència de viatge

Assessorament i suport davant de problemes de salut a l'estranger. Transport o repatriació en cas de defunció de l’assegurat (inclou acompanyant) i transport o repatriació sanitària si està ferit o malalt a l'estranger..., entre d'altres.

Serveis d'assistència

Servei d'orientació i atenció mèdica (metge al telèfon).

Servei d'orientació social

Orientació telefònica sobre: habitatge, residències, centres de dia, ajuts tècnics, pensions, jubilacions, serveis públics, gestions amb serveis socials i prestacions públiques...

Segona Opinió Mèdica

Comitè mèdic internacional per a casos complexos o greus (càncer, malalties cardiovasculars, trasplantament d'òrgans, malalties neurològiques, insuficiència renal crònica i SIDA) i accés a servei personalitzat de suport en casos de tractament fora del país.

Orientació jurídica telefònica

Un gabinet d'advocats atendrà qualsevol consulta legal sobre temes de família, habitatge, fiscal...

Servei de testament

Assessorament jurídic telefònic/telemàtic en matèria successòria i testamentària, redacció d'un Testament Obert Notarial l'any, assistència fins a la signatura en Notaria i atorgament del testament i despeses d'aranzel notarial.

GARANTIES OPCIONALS

Invalidesa absoluta i permanent

L'entitat asseguradora pagarà a l'assegurat el capital assegurat vigent per a aquesta garantia complementària si aquest queda afectat per una invalidesa absoluta i permanent.

Entendrem com a tal, la situació física o psíquica irreversible, constatada per l'entitat asseguradora, que inhabiliti l'assegurat per realitzar per complet tota professió, ofici, activitat laboral, professional o empresarial, provocada per accident o malaltia i originada per causa aliena a la voluntat de l'assegurat.

La prestació d'aquesta garantia es pot cobrar com a capital o en forma de renda, segons conveniència del beneficiari.

El pagament anticipat d'aquesta garantia complementària extingeix l'assegurança.

Malalties Greus

L'entitat asseguradora pagarà a l'assegurat el capital assegurat vigent per a aquesta garantia complementària si aquest queda afectat per Infart de miocardi, càncer, accident cerebrovascular, insuficiència renal, cirurgia de les artèries coronàries (by-pass coronari) o en cas de trasplantament d'òrgans vitals.

El pagament anticipat d'aquesta garantia complementària extingeix l'assegurança.

Capital addicional en cas de defunció i invalidesa absoluta i permanent per accident

Accident: tota lesió corporal que deriva d'una causa violenta, sobtada, externa, imprevista i aliena a la intencionalitat de l'assegurat.

No es consideraran accidents: infart de miocardi, accidents cardiovasculars, ictus, hemorràgia cerebral o vessament cerebral.

Indemnització diària en cas d'hospitalització per accident

L'entitat asseguradora pagarà a l'assegurat la indemnització diària (import indicat en les condicions particulars per a aquesta garantia complementària) en cas que l'assegurat hagi estat internat, com a conseqüència directa d'un accident, en un hospital ubicat en territori espanyol, durant un període màxim de 365 dies, amb independència de les complicacions que puguin produir-se. No es consideren "hospitalització" els ingressos o estades hospitalàries que responguin a tractament d'afeccions de tipus psiquiàtric i a rehabilitació.

Preguntes Freqüents

Hi ha cap risc exclòs?

Sí, no tindrà cobertura el sinistre si ha estat causat realitzant activitats de risc com ara paracaigudisme, submarinisme, parapent, entre d’altres, o durant l'exercici de professions d'alt risc com ara bombers, militars, policies, entre d’altres.

Què es té en compte per calcular el preu de la meva assegurança de vida?

El cost depèn de la teva professió, estat de salut, capital i la teva edat actuarial, això és, l'edat corresponent a la data d'aniversari més pròxima (anterior o posterior) a la data d'iniciació de l'assegurança.

Cal passar algun tipus de reconeixement mèdic?

En general, si el capital assegurat no supera els 120.000 € i l'assegurat és menor de 55 anys d'edat, no caldrà.

Em pujarà la quota de l'assegurança de vida cada any?

Sí, el capital assegurat s'incrementa cada any en funció de les variacions positives de l'IPC, la prima es calcula d'acord amb l'edat assolida aplicant les tarifes vigents en el moment de la renovació anual sobre els nous capitals revalorats.

És obligatori contractar una assegurança de vida quan em concedeixen un crèdit hipotecari?

Les entitats financeres solen exigir la contractació d'aquesta assegurança en el moment que es formalitza el préstec hipotecari. Tot i així, no és obligatòria la seva contractació, encara que sí és aconsellable per evitar que la teva defunció o invalidesa suposi un trastorn econòmic per als teus familiars.

A qui puc designar com a beneficiaris en la meva assegurança de vida?

Com a prenedor pots designar els beneficiaris com vulguis. En cas de no fer-ho, s'entendran com a beneficiaris els hereus legals. També tens el dret de canviar els beneficiaris, si ho desitges, al llarg de la vida del contracte.

Segueixo assegurat si he cobrat la prestació per invalidesa absoluta i permanent?

No. En les assegurances de vida que inclouen la cobertura d'invalidesa absoluta i permanent, es considera que el pagament d'aquesta prestació correspon a la bestreta del capital que, si escau, es pagaria per defunció, per la qual cosa quedaria extingida d'aquesta manera la pòlissa.

Què és el Registre Públic de Vida?

És un registre públic d'assegurances de vida que permet, quan una persona mor, que els seus beneficiaris puguin conèixer totes les assegurances de vida vigents a nom del difunt. Amb això es pretén que cap pòlissa quedi sense cobrar per desconeixement de la seva existència.

El prenedor pot ser una empresa?

Sí, el prenedor pot ser tant una figura física com jurídica.

Com és que tinc 40 anys d'edat actuarial si jo encara no els he complert?

És l'edat que es té en compte en les assegurances de vida i que s'obté calculant l'edat corresponent a la data d'aniversari més pròxima (anterior o posterior) a la data d'iniciació de l'assegurança. Estàs més a prop de complir 40 anys que d'haver complert els 39.

Estic cobert des del primer dia?

Sí, tret que la defunció hagi estat causada per suïcidi durant el primer any de vigència de l’assegurança o hagi contractat la garantia complementària de Malaltia Greu, que té una carència de 90 dies per al seu diagnòstic.

Quan venç la meva assegurança de vida?

Per a la garantia de Defunció, en finalitzar l'anualitat de l'assegurança en què compleixis els 70 anys d'edat; i per a les garanties complementàries, en finalitzar l'anualitat de l'assegurança en què compleixis els 65 anys d'edat.

Assegurada per AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (NIF A-65782807, Registre DGSFP C-0790, amb domicili social a la carretera de Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona).