NIVELL DE RISC

Indicador de risc

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc.

Solvència
Rendibilitat
Flexibilitat

Pla d'Estalvi amb exempció tributària

Estàs davant un pla d'estalvi l'especialitat del qual radica en l'exempció de tributació de les rendes generades per una o per successives assegurances de vida (SIALP-Assegurança individual d'estalvi a llarg termini), sempre que s'aportin quantitats inferiors a 5.000 € anuals durant un termini mínim de cinc anys.

Plans d'estalvi amb exempció tributària

Què és el pla d'estalvi Integra 5+?

És un instrument d'estalvi l'especialitat del qual radica en l'exempció de tributació de les rendes generades per un o per successives assegurances de vida (SIALP-Assegurança individual d'estalvi a llarg termini), sempre que s'aportin quantitats inferiors a 5.000 € anuals durant un termini mínim de 5 anys.

Requisits per sol·licitar aquest pla

 • El producte únicament pot estar a nom d'un titular.
 • Només es permetrà un contracte per NIF .

Rendibilitat del pla d'estalvi

El tipus d'interès inicial serà per un període anual. A partir del primer any de vigència de la pòlissa, es revisarà semestralment, independentment dels semestres naturals.

Els rendiments s'aniran consolidant mensualment des del primer dia.

El capital addicional en cas de defunció, anirà en funció de l'edat del prenedor. La prima de risc està implícita en la rendibilitat.

Fiscalitat dels plans d'estalvi

 • Els rendiments generats en el moment del rescat estaran exempts de tributació, sempre que s'hagin complert els imports i els terminis establerts legalment.
 • En cas contrari, els rendiments tributaran segons la legislació fiscal vigent en el moment del rescat.
 • Quan s'efectuïn disposicions per residents fiscals en algun dels territoris als quals se'ls aplica la normativa foral, s'aplicarà la normativa fiscal vigent en cada territori foral. Aquesta pot diferir de la normativa fiscal aplicable al territori comú.

Característiques del pla d'estalvi a llarg termini

 • Permet la mobilització íntegra dels drets econòmics entre les Assegurances Individuals d'Estalvi a llarg termini (SIALP) i els Comptes Individuals d'Estalvi a llarg termini (CIALP).
 • El contracte d'assegurança no té venciment.

Aportacions al pla d'estalvi

Aportacions mínimes

Única o extraordinària:

 • inicial: 600 €
 • successives: 300 €

Periòdiques:

 • mensual a partir de 30 €
 • trimestral a partir de 150 €
 • semestral a partir de 300 €
 • anual a partir de 500 €

Característiques del pla Integra 5+

Constitució d'un estalvi durant un període mínim de 5 anys i amb un límit màxim d'aportacions de 5.000 € anuals.

Disponibilitat del pla d'estalvi Integra 5+

Liquiditat del pla

Es pot rescatar totalment en qualsevol moment. Durant el primer any es rescataran únicament les aportacions realitzades. A partir del primer any de vigència de la pòlissa, el valor de rescat serà la Provisió Matemàtica existent en la data de sol·licitud del rescat.

Característiques del pla d'estalvi a llarg termini

 • La disposició pel contribuent del capital resultant únicament podrà produir-se en forma de capital per l'import total d'aquest.
 • La disposició abans del termini de 5 anys o l'aportació de quantitats superiors al límit anual de 5.000 €, donarà lloc a la retenció fiscal vigent en el moment del rescat, per part de l'entitat asseguradora.

Producte assegurat per AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (NIF A-65782807, Registre DGSFP C-0790, amb domicili social a la carretera de Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona).