NIVELL DE RISC

Indicador de risc

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.

Els grans avantatges d'aquest pla d'estalvi són la flexibilitat d'aportació i la garantia de les aportacions. Et permet estalviar al teu ritme per al que vulguis en el futur.

Solvència

Rendibilitat

Flexibilitat

És el producte adient per a l'estalvi extra o habitual

Pots rescatar quan vulguis sense costos ni penalitzacions.

QUÈ ÉS

És un pla d’estalvi que permet aportar amb prima periòdica o prima no periòdica, segons la teva comoditat, amb l’objectiu de constituir un capital amb uns rendiments. A més, hi inclou un capital addicional només en cas de defunció de l’assegurat.

El saldo garantit és el resultat de la capitalització de les aportacions, i es pot recuperar en qualsevol moment abans del venciment. Durant el primer any, el valor de rescat seran, com a màxim, les primes aportades.

Tractament fiscal del pla d’estalvi Patrimoni

Els rendiments que es generen no pagaran impostos mentre no es rescati o es percebi la prestació.

Rescat i capital al venciment

Els rendiments obtinguts per les quantitats rescatades tributaran en l'IRPF del prenedor en concepte de rendiment del capital mobiliari (subjectes a retenció).

En el cas de rescats parcials, es considerarà que en primer lloc s'han recuperat les primes més antigues, juntament amb els seus rendiments corresponents.

Defunció de l’assegurat

En el cas que el beneficiari sigui el mateix prenedor, els rendiments generats tindran el mateix tractament fiscal que la percepció del capital al venciment.

Si el beneficiari és una persona diferent del prenedor, el capital percebut tributarà per l’impost de successions i donacions.

Característiques

Termini mínim

Venciment: 10 anys.

Rendibilitat

El tipus d’interès es garanteix trimestralment per anticipat.

No obstant això, durant un període inicial es podrà fixar un tipus d’interès mínim superior al fixat trimestralment amb caràcter general.

Modificació de les condicions pactades

 • Amb 2 mesos d’antelació, excepte les aportacions extraordinàries o els canvis de beneficiari.
 • El prenedor pot interrompre el pagament de les aportacions mitjançant notificació escrita.

Qui pot contractar aquest pla

Qualsevol persona física resident a Espanya, amb edat compresa entre els 14 i els 85 anys.

APORTACIONS

Aportacions mínimes

Única o extraordinària:

 • inicial: 600 €
 • successives: 300 €

Periòdiques:

 • mensual: 30 €
 • trimestral: 150 €
 • semestral: 300 €
 • anual: 500 €

Poden ser constants o creixents de forma lineal o acumulativa.

DISPONIBILITAT

Rescats

 • Parcials: a partir del primer any de vigència, per imports superiors a 150 €.
 • Total: en qualsevol moment.

Durant el primer any, el valor de rescat seran, com a màxim, les primes aportades.

A partir del segon any, es rescatarà el saldo garantit assolit (aportacions i rendiments).

Al venciment

La totalitat del saldo garantit en forma de capital.

En cas de defunció del titular

En cas de defunció del titular durant la vigència del pla, els beneficiaris percebran el saldo garantit assolit en el moment de la defunció, més el capital addicional.

Capital addicional (defunció):

 • Fins a 45 anys: 500 €
 • De 45 a 64 anys: 200 €
 • Més de 64 anys: 100 €

Producte assegurat per AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (NIF A-65782807, Registre DGSFP C-0790, amb domicili social a la carretera de Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona).